BIBLIJSKE MOLITVE Kako moli sveti apostol Pavao?

Foto: Shutterstock
U Bibliji imamo čak 14 knjiga za koje se smatra da im je sveti Pavao autor. U tim knjigama, koje nazivamo i poslanicama, nalazimo više od 40 različitih molitava koje je on upućivao vjernicima prvih kršćanskih Crkava, ali i svima nama koji ih i danas čitamo.

Sveti Pavao je zajedno sa svetim Petrom predvodio apostole i Crkvu nakon Isusove smrti i uskrsnuća. Bio je veliki misionar, osnivao kršćanske zajednice širom svijeta, a život je završio kao mučenik za Krista u Rimu.

Na početku – zahvalnost

Pavao je uvijek zahvaljivao Bogu za svaku osobu koju je upoznao. Svoja je pisma redovito započinjao kratkim predstavljanjem, pozdravima i molitvom zahvale. Tako u Prvoj poslanici Korinćanima piše: »Zahvaljujem Bogu svojemu svagda za vas zbog milosti Božje koja vam je dana u Kristu Isusu«, a u Poslanici Filipljanima: »Zahvaljujem Bogu svomu kad vas se god sjetim.« Ujedno, pozivao je ljude da u svemu slave Boga i zahvaljuju mu.

Moliti za vječno

U svoje je molitve uključivao razne nakane. Među njima se ističu molitve za mudrost, za mir i jedinstvo, za duhovnu snagu, za rast u nadi i ljubavi, za obilje Božje milosti i drugo. Rijetko je molio za zdravlje, uspjeh ili druge materijalne stvari, koje nisu trajne.

Molitva – uvijek i bez prestanka

Molitva je bila važan dio Pavlovih tekstova, kao i cijeloga njegova života. Treba moliti u svakoj prigodi, bez prestanka, pisao je Solunjanima, a tako je i sam živio, potpuno posvećen Bogu. Ništa nije odvajao od Boga, kao da to ne bi imalo veze s njim. Uči nas da sve u svojem životu, i sretne i tužne trenutke, prikazujemo Bogu.

Obraćati se – Trojstvu

Od apostola Pavla učimo i kako se obraćati Bogu kao Trojstvu. On se u molitvama najčešće obraćao Bogu Ocu u ime Isusovo i u snazi Duha Svetoga. Mi se možemo u molitvama slobodno obraćati i pojedinačno Ocu, Sinu ili Duhu Svetomu, ali je preporučljivo slijediti Pavlov način molitve Trojedinomu Bogu.

Za teologe i za djecu

Dobar sažetak Pavlovih molitava nalazimo u njegovoj poslanici Efežanima. Molitvu započinje poklonom pred Bogom Ocem sviju i moli darove Duha Svetoga, kako bismo zavoljeli Isusa Krista i u njegovoj ljubavi spoznavali Božje tajne. Sve završava slaveći Boga za sva pokoljenja. To znači da mi ljudi s Kristom Gospodinom trebamo slaviti Boga do kraja ljudske povijesti u svijetu i vječno u nebu.

Ta je molitva zahtjevna i za stručne teologe, a opet je pristupačna čak i djeci, koja ju smiju moliti zajedno s velikim apostolom. U toj molitvi ispovijedamo da je ljubav Kristova za nas toliko velika da ju nikad ne ćemo iscrpiti, a da nas ona može jedina potpuno ispuniti. U svojem životu volimo mnoge stvari, ali ništa nam ne može do kraja ispuniti srce. Uvijek ćemo htjeti nešto više, sve dok ne stignemo do Boga. On je kao zdenac koji nikad ne presušuje ili ocean kojemu nitko ne može doći do kraja. Prava nakana ove molitve jest da uvijek sve više uranjamo i otkrivamo veličinu Božje ljubavi za nas.

A. Katanec

PAVLOVA NAKANA ZA KRŠĆANE
Prigibam koljena pred Ocem, od koga ime svakom očinstvu na nebu i na zemlji: neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje.
Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije nego li mi moliti ili zamisliti – Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu za sva pokoljenja vijeka vjekovječnoga! Amen. (Ef 3, 14-21)