Kada zdravstveno stanje zahtijeva liječenje, a ne postoji potreba za bolničkim liječenjem, liječenje se provodi u kući. To je najčešće kod stanja nepokretnosti ili teške pokretnosti, kroničnih bolesti u fazi pogoršanja ili komplikacija u kojima je potrebno provoditi postupke zdravstvene njege

Dom je mjesto u kojem se događaju najljepše i najtužnije priče, u koje pripada i dolazak novorođenih, ali i odlazak onih čiji je život završio. Dio te svagdašnjice obuhvaća i razdoblje bolesti, onih akutnih koje brzo dođu i prođu, kao i onih kroničnih koje traju cijeli život. Obiteljski dom zato je često mjesto liječenja i brige za zdravlje. Naime, liječenje bolesnika ne provodi se samo u bolnici, nego i u njegovu domu. Za taj dio zdravstvene skrbi zaduženi su djelatnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno u najvećem dijelu opća medicina, patronažna djelatnost i djelatnost zdravstvene njege u kući.

Na vrhu tima koji skrbi o oboljelom je izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite koji određuje i prati postupke liječenja. Izabrani liječnik u svrhu liječenja ili praćenja postupka liječenja posjećuje pacijenta u njegovu domu u situacijama kada pacijent zbog teške akutne ili kronične bolesti, otežane pokretljivosti ili nepokretnosti nije u mogućnosti posjetiti liječnika u ordinaciji opće medicine. No provođenje postupaka liječenja u kući pripada velikim dijelom djelatnosti zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući. Ta djelatnost pruža usluge liječenja u kući prema naputcima liječnika i besplatna je, no postoji i mogućnost dodatnoga plaćanja za sve što je izvan odobrenja Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje.

Zdravstvena njega i fizikalna terapija u kući

Kada zdravstveno stanje zahtijeva liječenje, a ne postoji potreba za bolničkim liječenjem, liječenje se provodi u kući. To je najčešće kod stanja nepokretnosti ili teške pokretnosti, kroničnih bolesti u fazi pogoršanja ili komplikacija u kojima je potrebno provoditi postupke zdravstvene njege. Nadalje, liječenje u kući provodi se i kod prolaznih ili trajnih zdravstvenih stanja kod kojih nije moguće samozbrinjavanje, potreba zdravstvene njege nakon složenijih operacijskih zahvata te zdravstvene njege izrazito teškoga ili umirućega bolesnika. Potrebu provođenja zdravstvene njege u kući određuje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite u djelatnosti opće/obiteljske medicine, odnosno zdravstvene zaštite predškolske djece na osnovi pregleda, medicinske dokumentacije i izvješća patronažne sestre.

Potrebu provođenja zdravstvene njege u kući određuje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite u djelatnosti opće/obiteljske medicine, odnosno zdravstvene zaštite predškolske djece na osnovi pregleda, medicinske dokumentacije i izvješća patronažne sestre.

Zdravstvena njega u kući obuhvaća brojne postupke koji uključuju održavanje osobne higijene te sprječavanje komplikacija dugotrajnoga mirovanja, previjanje rana, njegu umjetnih otvora na tijelu (stoma), kateterizaciju mokraćnoga mjehura u žena, primjenu klizme, postavljanje i promjenu nazogastrične sonde, primjenu terapije kisikom, uzimanje materijala za laboratorijske pretrage, primjenu određenih lijekova, kontrolu i registraciju vitalnih znakova te edukaciju bolesnika i njegove obitelji. Zdravstvenu njegu u kući moguće je ostvariti najviše do sedam puta u tjednu, uključujući i sve blagdane, i najviše do dva sata (120 minuta) dnevno kod izrazito teških ili umirućih pacijenata. Osim zdravstvene njege, u kući se može provoditi i fizikalna terapija. Pravo na provođenje fizikalne terapije u kući imaju osobe koje su potpuno nepokretne, odnosno teško pokretne zbog: neuroloških bolesti, reumatskih bolesti, politrauma i trauma, kompliciranih kirurških i ortopedskih zahvata. Fizikalna terapija u kući može trajati najdulje 15 dana (15 dolazaka), a može se produljiti za daljnjih 15 dolazaka. U slučajevima teškoga, odnosno vrlo složenoga zdravstvenoga stanja fizikalna terapije u kući može se u jednom odobrenju odobriti na najviše 45 dana (45 dolazaka), odnosno kod osoba s prirođenim malformacijama i deformacijama živčanoga sustava i mišićno-koštanoga sustava u trajanju od godine dana.

310 315

bilo je pregleda u kući u djelatnosti opće/obiteljske medicine tijekom 2015. godine

89 427

osoba koristilo se zdravstvenom njegom u kući u 2015. godini. Tijekom te godine zabilježeno je 42 508 novih korisnika zdravstvene njege u kući (oko 47 posto ukupnoga broja korisnika). Najveći broj korisnika s obzirom na funkcionalnu sposobnost nepokretne su osobe. Tijekom 2015. godine u djelatnosti zdravstvene njege u kući provedeno je 1 851 160 postupaka, od toga opet najviše u dobnoj skupini 75-84 godine. Najveći broj postupaka odnosio se na kompletnu zdravstvenu njegu pokretnoga ili teško pokretnoga bolesnika.

1 356 837

bilo je patronažnih posjeta u 2014. godini (za 2015. nema podataka). U djelatnosti je registrirano: 21 105 posjeta trudnicama, 161 016 posjeta babinjačama i 43 484 posjeta ostalim ženama. Obavljeno je i 255 059 posjeta novorođenčadi i dojenčadi, 26 599 posjeta maloj djeci, 12 150 posjeta ostaloj djeci, 597 posjeta školama i ustanovama za smještaj školske djece i mladeži zbog sudjelovanja u zdravstvenom prosvjećivanju i promicanju zdravlja. Najveći je broj posjeta (761 308) kroničnim bolesnicima u svrhu uputa i demonstracije određenih postupaka samokontrole i prevencije komplikacija osnovne kronične bolesti te provođenja terapijskih postupaka kod teško pokretnih i nepokretnih osoba u dogovoru s izabranim liječnikom.

(Izvor: Zdravstveno statistički ljetopis, Hrvatski zavod za javno zdravstvo)

SESTRA U KUĆI || Patronažna skrb za zdrave i bolesne
Osim liječenja u kući, korisnici zdravstvene zaštite imaju mogućnost posjeta zdravstvenoga djelatnika i u situacijama kada nisu bolesni. To se prvenstveno odnosi na posjet patronažne sestre majci i djetetu po dolasku iz rodilišta. U tim prvim danima, kada postoji najviše dvojba kod njege djeteta, dojenja i nekih poteškoća, patronažna sestra educirat će roditelje i pokazati određena umijeća u skrbi za dijete. Osim toga, patronažna sestra uputit će roditelje liječniku ukoliko procijeni da je potrebno. Patronažna sestra posjetit će obitelj minimalno dvaput tijekom prvih petnaest dana po porodu, a prema procjeni i potrebama i češće. To znači da će ukoliko je potrebno dolaziti više puta tjedno. Nadalje, i u dojenačkoj dobi patronažna će sestra posjetiti obitelj minimalno dvaput te prema potrebi više puta. U tom će razdoblju savjetovati roditelje o njezi i prehrani djeteta te ostalim postupcima koji su važni za zdravlje djeteta. Iako nakon toga razdoblja patronažna sestra rijetko dolazi u kućni posjet jer su djeca uglavnom u vrtiću i u školi, važno je znati da roditelji mogu uvijek potražiti savjet patronažne sestre. Osim skrbi za zdrave, patronažna sestra skrbi i za bolesne te u timskom radu s liječnikom dogovara potrebne postupke te surađuje sa zdravstvenim djelatnicima koji provode zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju u kući. To je samo dio intervencija koje provodi patronažna sestra, čiji je djelokrug rada usmjeren na promicanje zdravlja i prevenciju bolesti. Za stanovnike svakoga sela, dijela grada ili ulice (što ovisi o broju stanovnika na nekom području) skrbi jedna patronažna sestra. Svi koji trebaju savjet i kućni posjet patronažne sestre mogu se obratiti pripadajućemu Domu zdravlja u kojem će dobiti informacije o patronažnoj sestri koja skrbi o njihovu području.