• Socijalni nauk Crkve

bogata je riznica mudrosti koja kroz papinske, koncilske i biskupske dokumente te svoja temeljna načela daje smjernice kršćanima i svim ljudima dobre volje za izgradnju pravednijega društva. Dotiče se mnogih aspekata života, promiče ljudska prava promičući poštovanje dostojanstva svake ljudske osobe i zaštitu svetosti života od začeća do prirodne smrti, promiče obiteljsko zajedništvo te uravnotežen i ekološki održiv ekonomski i socijalni razvoj.

Nije to neka nova politička ideologija niti je tehnološki izum za rješavanje složenih društvenih problema, parafrazirajući sv. papu Ivana Pavla II., nego daje smjernice katolicima i svim ljudima dobre volje kako kršćanski odgovorno djelovati i živjeti u postmodernom individualističkom i konzumerističkom okruženju, kako živjeti u skladu s okolišem i štititi prirodu, kako promicati zajedništvo i bratske odnose među ljudima i narodima, kako promicati radnička i socijalna prava te kako se adekvatnije skrbiti i brinuti se za one na rubu društva kao što su siromašni, beskućnici, osobe s invaliditetom, izbjeglice i migranti.

S obzirom na bogatstvo i tradiciju socijalnoga nauka Crkve moglo bi se očekivati da se u Republici Hrvatskoj, u kojoj se prema zadnjem popisu više od četiri petine stanovništva izjašnjava katolicima, u djelovanju političkih stranaka, ali i političara (barem onih koji sebe nazivaju demokršćanima) u većoj mjeri primjenjuju spomenuta načela.

Pred nama je velika izborna godina za koju je kampanja već uvelike počela i bilo bi uputno da se vjernici katolici također više informiraju o načelima socijalnoga nauka Crkve kako bi mogli u tom svjetlu vrjednovati buduće političke programe i kandidate kada budu razmatrali komu će naposljetku dati svoj glas. Gledano iz kuta socijalnoga nauka Crkve, u demokratskim društvima upravo su izborni proces te konzumiranje pasivnoga, ali i aktivnoga biračkoga prava ne samo određena dužnost, nego često i najsnažnije oruđe kojim građani raspolažu za utjecaj na političke procese.

Velik doprinos promociji i upoznavanju vjerničke, ali i šire hrvatske javnosti sa socijalnim naukom Crkve u Hrvatskoj daje Centar za promicanje socijalnoga nauka Crkve koji je nedavno proslavio 25. obljetnicu djelovanja prigodnim znanstvenim simpozijem i svečanom akademijom. No ostalo je još puno prostora za unaprjeđenje poznavanja socijalnoga nauka Crkve u široj javnosti, posebice među mladima te među učenicima i studentima.

Socijalni nauk Crkve kakav danas poznajemo svoj začetak ima u objavi prve socijalne enciklike pape Lava XIII. »Rerum novarum« iz 1891. godine. Bila je to reakcija Crkve na izazove teškoga položaja radnika u vrijeme rane industrijalizacije jer su tadašnji industrijalci ugnjetavali njihova prava. Papa je u enciklici izrazio nezadovoljstvo i kritizirao je loše radne uvjete kojima je bilo izloženo radništvo te naglašenu klasnu podjelu na bogate industrijalce i siromašne radnike. Papa je rekao da su takve podjele u društvu protivne ljudskomu dostojanstvu i socijalnim pravima te je zahtijevao da se radnicima poveća udio u rastućem blagostanju društva kao izraz pravednosti. Zadnju socijalnu encikliku »Fratelli tutti« napisao je papa Franjo 2020. godine. U enciklici se ističe važnost bratstva i socijalnoga prijateljstva, a u središtu je tumačenje kršćanima dobro poznate prispodobe o milosrdnom Samarijancu.

U novije vrijeme na razini opće Crkve važan doprinos razvoju socijalnoga nauka dao je socijalni dokument Zbora za katolički odgoj pod naslovom »Socijalni nauk Crkve u svećeničkom obrazovanju«, definirajući ga kao važnu autonomnu teološku disciplinu sa snažnom interdisciplinarnom dimenzijom. Dokument potiče biskupe da se pobrinu za školovanje budućih profesora socijalnoga nauka i da se veća pozornost posveti odgoju i obrazovanju studenata u toj materiji jer se upravo od socijalnoga nauka očekuje pozitivan doprinos evangelizaciji i dijalogu sa svijetom.

Iskorak nakon devedesetih

Prostor za razvoj socijalnoga nauka Crkve u bivšim komunističkim zemljama desetljećima je bio potpuno sužen, ako ne i blokiran. A na razini opće Crkve? Ondje je socijalna misao i socijalna duhovnost dobivala sve više na važnosti, posebice nakon Drugoga vatikanskoga koncila. Skučeni prostor za razvoj socijalnoga nauka Crkve u socijalizmu bio je posljedica negativnoga odnosa prema vjerskim uvjerenjima, branio je religiji pravo javnosti, a vjera je bila isključivo privatna stvar te se nije dopuštalo da ulazi u javni diskurs. Dolaskom demokratskih promjena u Hrvatskoj se situacija poprilično promijenila, točnije kada je Hrvatska postala suverena i neovisna, počeo se otvarati prostor za promišljanje i javni diskurs o socijalnom nauku Crkve.

Na teorijskoj razini boljemu poznavanju socijalnoga nauka Crkve u Hrvatskoj pridonijeli su različiti javni događaji na temu socijalnoga nauka, poput Teološko-pastoralnoga tjedna 1992. godine koji je imao za temu »Sto godina katoličkoga društvenoga nauka – Centesimus annus« i organizacije studijskih dana o socijalnoj tematici »Crkva, demokracija, opće dobro u Hrvatskoj«, koji su održani 1995. godine. Velik iskorak dogodio se 1996. godine osnivanjem Centra za promicanje socijalnoga nauka Crkve (u nastavku: Centar) te Katedre za socijalni nauk Crkve na Katoličkom bogoslovnom fakultetu 2000. godine.

Centar je od svojega osnutka do danas uz Katedru za socijalni nauk Crkve KBF-a u Zagrebu nesumnjivo dao najveći doprinos u promociji socijalnoga nauka Crkve u Hrvatskoj izdavanjem brojnih publikacija, organizacijom okruglih stolova i tribina posvećenih socijalnoj tematici te znanstvenih skupova, kao i suorganizirajući dva velika znanstvena skupa u sklopu V. i VI. socijalnoga tjedna. Tema V. socijalnoga tjedna održanoga 2011. godine bila je »Kultura rada u Hrvatskoj«, a VI. socijalnoga tjedna 2021. godine »Demografija – iseljavanje – migracije« uz sudioništvo i objavljivanje relevantnih zbornika s radovima velikoga broja eminentnih hrvatskih znanstvenika.

Socijalni nauk naslikan i prije nego što je dorečen

»Alegorija dobre i loše vlasti«, ciklus fresaka Ambrogia Lorenzettija, možda je i najslavnije predočenje načela socijalnoga nauka Crkve – načela dorečenih tek stoljećima nakon što ih je talijanski gotički slikar naslikao na zidovima sijenske Gradske vijećnice. Opravdanost takve ocjene potvrdit će činjenica da je upravo Lorenzettijev prikaz dobre vlasti svojedobno dobio mjesto na naslovnici Kompendija socijalnoga nauka Crkve. »Načinjene za sjedište vlasti negdašnje slobodne republike, te freske nude tipično kršćanski pogled na svijet, u kojem izvanjski red proizlazi iz nutarnjega reda koji čovjek prima kao dar«, obrazložili su svoj izbor urednici kompendija iz Papinskoga vijeća za pravdu i mir. Šest prizora triju poučnih i počasnih fresaka – alegorije dobre i loše vlasti te prikaze njihovih učinaka u gradu i selu – prožimaju augustinovska i tomistička nadahnuća, o čemu svjedoči i središnje mjesto koje na Lorenzettijevoj »ikoni općega dobra« zauzima alegorija Pravde.

Vjeronauk, a društveni nauk

Ipak usprkos većemu naporu koji su činili djelatnici i suradnici Centra za promicanje socijalnoga nauka Crkve i Katedre za socijalni nauk, postoji još dosta prostora kako bi se socijalni nauk Crkve približio vjernicima i široj javnosti u Hrvatskoj, a posebice mlađim dobnim skupinama i učenicima. O tome svjedoči i izlaganje na simpoziju održanu uz proslavu 25. obljetnice Centra koje je održao dr. Igor Jakobfi s Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta u Đakovu s naslovom »Oživotvorenje socijalnoga nauka Crkve u vjeronaučnoj nastavi«. On i magistra teologije Brigita Kukuruzović proučili su vjeronaučne udžbenike za osnovnu i srednju školu ispitujući prisutnost tema iz socijalnoga nauka u udžbenicima kao što su »život pod socijalnim vidom«, »zalaganje za izgradnju zajedništva«; »temeljne vrijednosti socijalnoga života«; »načela socijalnoga nauka Crkve«; »socijalni dokumenti« te »socijalni nauk Crkve« (pojam).

Autori su došli do zaključka da se u sklopu nastave vjeronauka poučava više društveni, a manje socijalni nauk. Naime »jedine lekcije, ako ih gdje ima, govore o načelima ili ako se igdje spominje pojam socijalni nauk, to je u sklopu društveno-političkoga, gospodarskoga života«, poručili su. Autori su iznijeli određene prijedloge za primjenu socijalnoga nauka Crkve u vjeronaučnoj nastavi, navodeći među ostalim mogućnosti permanentne edukacije vjeroučitelja u području socijalnoga nauka te uključivanje takvih tema i na Vjeronaučnu olimpijadu.

Sveučilištarci ostali gladni

Određeni uvid u poznavanje socijalnoga nauka Crkve među studentskom populacijom donosi istraživanje provedeno na Studijskom centru socijalnoga rada Pravnoga fakulteta u Zagrebu u sklopu izrade jednoga diplomskoga rada. Istraživalo se poznavanje socijalnoga nauka Crkve među studentima društveno-humanističkih usmjerenja Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta i Sveučilišta u Zagrebu 2021. godine. Uzorak je činilo 113 studenata od kojih je 48 bilo sa Sveučilišta u Zagrebu, a 65 s HKS-a. Studenti su bili s različitih godina studija, od prve do pete.

Studentima društveno-humanističkih usmjerenja Sveučilišta u Zagrebu bilo bi stoga korisno ponuditi sadržaje o socijalnom nauku Crkve, barem preko izbornih kolegija. Moguće je da takav kolegij biraju i studenti koji nisu vjernici jer se iz studiranja socijalnoga nauka Crkve mogu izvući važne poruke i pouke za svakoga čovjeka i njegovo funkcioniranje u društvu

Odgovarajući na pitanje: »Jeste li se susreli s pojmom socijalni nauk Crkve?«, 93 ispitanika od njih 113 dalo je pozitivan odgovor, 19 ispitanika odgovorilo je negativno, a jedan sudionik nije odgovorio na pitanje. Važno je napomenuti da 18 od 19 ispitanika koji su niječno odgovorili na pitanje bili su studenti Sveučilišta u Zagrebu. Odgovarajući na pitanje gdje su se susreli sa socijalnim naukom Crkve, najveći broj studenata izjavio je da su se s tim pojmom susreli na fakultetu.

No prisutne su velike razlike: na Hrvatskom katoličkom sveučilištu 56 posto studenata izjavilo je da se s tim pojmom susrelo na fakultetu, za razliku od tek 9,7 posto studenata sa Sveučilišta u Zagrebu s istim odgovorom. Relativno najviše njih s pojmom socijalni nauk Crkve srelo se upravo u okviru Crkve – 14,2 posto, a tek potom dolazi da su se s tim pojmom susreli s prijateljima/obitelji/poznanicima ili u srednjoj školi, u knjigama i medijima.

Pomalo je iznenadio malen broj ispitanika koji kao mjesto susreta s pojmom socijalni nauk Crkve navodi srednju školu jer bi se moglo očekivati da se na nastavi vjeronauka raspravlja o određenim temama iz toga područja. Očito postoji potreba veće integracije sadržaja socijalnoga nauka Crkve u vjeronaučnu nastavu osnovnih i posebice srednjih škola.

Nalazi istraživanja među studentima očekivano su ustanovili da je poznavanje pojma i sadržaja socijalnoga nauka Crkve bitno veće među studentima s Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta te da su gotovo svi studenti HKS-a imali priliku na fakultetu čuti i učiti o socijalnom nauku Crkve. Studentima društveno-humanističkih usmjerenja Sveučilišta u Zagrebu bilo bi stoga korisno ponuditi sadržaje o socijalnom nauku Crkve, barem preko izbornih kolegija. Moguće je da takav kolegij biraju i studenti koji nisu vjernici jer se iz studiranja socijalnoga nauka Crkve mogu izvući važne poruke i pouke za svakoga čovjeka i njegovo funkcioniranje u društvu.

Parlamentarni izbori pod novim vidikom?

Na skorim izborima očekivalo bi se od predstavnika političkih stranaka, posebice onih demokršćanske provenijencije, da u svoje političke programe ugrade temeljna načela socijalnoga nauka Crkve. I od birača kršćana očekivalo bi se da upravo kroz perspektivu socijalnoga nauka vrjednuju političare i njihove programe na izborima te biraju one koji promiču načela socijalnoga nauka kao što su poštovanje dostojanstva ljudske osobe, uključujući pravo na život od začeća do prirodne smrti. Upravo se preko socijalnoga nauka može vrjednovati čiji programi ekonomske i socijalne politike promiču opće dobro i solidarnost te kako poštuju načelo supsidijarnosti i decentraliziraju odgovornosti i ovlasti na niže razine vlasti za rješavanje društvenih izazova koji su lokalnoga karaktera. Iz perspektive socijalnoga nauka mogu se bolje uočiti programi usmjereni na pružanje potpore siromašnima, osobama s invaliditetom i ranjivima, reflektirajući načelo preferencijalne opcije za te skupine. Nije nevažno uočiti programe koji naglašavaju ekološku dimenziju i brigu za očuvanje prirodnoga bogatstva i bioraznolikosti, koji promoviraju zajedništvo i dijalog kao metodu rješavanja društvenih izazova te ohrabruju sudjelovanje u društvenom životu pojedinaca i građana udruženih u civilne udruge te surađuju s njima kao istinskim partnerima.
Legitimno je pitanje hoće li takvih ponuda biti u političkim programima na skorim izborima i u kojoj mjeri. Trebalo bi ih biti, ako ni zbog čega drugoga barem zbog političkoga pragmatizma jer više od četiri petine hrvatskih građana katolički su vjernici. Stoga bi bilo važno raditi na daljnjoj promociji socijalnoga nauka Crkve i edukaciji šire javnosti, posebice mlađih generacija, kroz vjeronauk u osnovnim i srednjim školama te izborne kolegije na sveučilištima. To bi pridonijelo kritičkomu mnoštvu koje bi od stranaka i kandidata tražilo ugradnju tih načela. Nije li potreba izgradnje pravednijega društva trajni cilj politike?