KATOLIČKI VJERONAUK U ŠKOLI Identitet i perspektive razvoja

O aktualnosti i važnosti vjeronauka u školi govore brojne rasprave koje se vode na različitim razinama od njegova ponovnoga uvođenja 1991./1992. Doprinos boljemu razumijevanju uloge i vrijednosti vjeronauka u školi te njegovu suoodnosu sa župnom katehezom daje nova knjiga predstojnice Katehetskoga ureda Riječke nadbiskupije dr. sc. Ksenije Rukavine Kovačević »Katolički vjeronauk u školi. Identitet i perspektive razvoja«.

Knjiga, nastala kao doktorska disertacija, s vremenskim odmakom od njegova uvođenja, promatra identitet katoličkoga vjeronauka u javnoj školi pod školsko-pedagoškim, teološko-eklezijalnim, društveno-kulturnim i vrijednosnim vidom s aspekta sadašnjega vremena i s aspekta pretpostavaka njegova daljnjega razvoja u sljedećih desetak godina.

Naime, nakon gotovo 30 godina od ponovnoga uvođenja vjeronauka u škole vidljivo je da u Hrvatskoj nije u stvarnosti zaživjelo načelo komplementarnosti školskoga vjeronauka i župne kateheze. Zbog toga oba modela trpe posljedice u praksi. Poteškoće su osobito vidljive u kontekstu programskih odrednica i pastoralno-katehetskih učinaka katoličkoga vjeronauka kojima se učenike želi odgojiti za liturgijsko-sakramentalnu praksu i formirati praktične vjernike jer se težište stavlja na doktrinarni sadržaj, a ne na učeničko iskustvo.

U prva dva dijela knjige autorica prikazuje teorijski okvir unutar kojega je predstavljen pregled religijskoga odgoja i obrazovanja u širem europskom i užem nacionalnom kontekstu. Slijede dva detaljna metodološka dijela s rezultatima istraživanja među najrelevantnijim stručnjacima znanstvenicima i praktičarima za katolički vjeronauk. U zaključku autorica sažima rezultate istraživanja i predlaže stručne smjernice za unaprjeđenje razvoja katoličkoga vjeronauka u hrvatskom školskom sustavu u budućnosti.