MOGU LI KRIVOVJERCI DOBRO RAZUMJETI SVETO PISMO? Život na slavu Presvetoga Trojstva

Jeronim je živio u jeku velikih teoloških rasprava kojima je u središtu bilo (ne)razumijevanje otajstva Presvetoga Trojstva. Mnogi su se veliki umovi Crkve suprotstavljali krivovjercima koji su nijekali božanstvo Sina i Duha Svetoga, kao i onima koji su nijekali uopće postojanje Trojstva i triju osoba u Bogu. Sv. Jeronim se kao vrstan bibličar i egzeget, a nadasve vjeran sin Katoličke Crkve, strastveno uključivao u rasprave odlučno svjedočeći vjeru Crkve. Čak je smatrao da krivovjerci ne mogu dobro razumjeti Sveto pismo jer im nedostaje vjera u Trojstvo koje otvara pamet za shvaćanje Pisma. Zato će u jednom svom tumačenju Mal 1, 10 napisati polemizirajući i sa židovstvom i s krivovjercima: »Među vama će se zatvoriti vrata, to jest vrata Otca, Sina i Duha Svetoga. Stoga Spasitelj kaže: ‘Ja sam vrata.’ Ili rečeno na drugi način: Vama se ne će otvoriti vrata Pisma niti ćete moći motriti Svetište nad svetištima niti upoznati otajstva Gospodnja, ni paliti tamjan na njegovu oltaru jer vaše molitve ne dolaze do njega.«

A kad potom bude tumačio Ez 40, 48, reći će sljedeće: »Širina pak ovih vrata kroz koja se ulazi u predvorje Hrama bila su široka tri lakta s jedne i tri lakta s druge strane, po čemu se vidi elegantan način izražavanja u Pismu, jer nije rečeno ‘desno i lijevo’, da se ne bi odalo dojam da u Svetište nad svetištima ima nečega lijevoga, nego ‘s jedne i druge strane’. Odmah razuman čitatelj uočava da se broj tri odnosi na otajstvo Trojstva, koje je vrata onima koji idu putom shvaćanja Boga. Tako je Otac u Sinu i Sin u Otcu, a u obojici Duh Sveti, što odgovara broju tri, kao jedna vrata za one koji nakon krštenja u ime Trojstva dolaze do spasenja.«

Zato je i svaki krštenik, govori Jeronim tumačeći knjigu proroka Amosa, trebao živjeti život na slavu Trojstva, kao što je činio sv. Pavao nakon obraćenja: »Uzišao je s Pavlom, izabranom posudom, koji je od progonitelja postao apostolom, te je iz poniznosti uznesen do uzvišenih visina, tako da je došao do trećega neba, i po Duhu Svetom i Sinu došao do Otca da čuje uzvišene riječi otajstva Trojstva, koje ljudima nije dopušteno čuti.« Kao što je druge pozivao, sam je tako činio živeći život na slavu Presvetoga Trojstva.