NESLUŽBENI IZRAČUNI Stradalnici Domovinskoga rata – visine prava (2)

Snimio: B. Čović

Zakon o civilnim stradalnicima Domovinskoga rata na snazi je od 31. srpnja, a njime se nadopunjuju i proširuju prava postojećega Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92 do 148/13). Bitno je pritom da će se i korisnicima pojedinih prava ostvarenih po prvom zakonu po službenoj dužnosti odrediti nove novčane svote počevši od 1. kolovoza 2021. kao dana stupanja na snagu novoga zakona ako je to povoljnije za korisnike (čl. 92. st. 1. i 3. Zakona).

Osobna invalidnina (čl. 11.) koja pripada na osnovi oštećenja organizma pripada ovisno o stupnju oštećenja, koje se razvrstava u deset skupina od najmanje 20 do 100 posto (čl. 12.). Važno je još napomenuti da se u slučaju više raznih oštećenja organizma nastalih pod različitim okolnostima uzimaju u obzir sva takva oštećenja. Osnovica za određivanje visine osobne invalidnine određuje se 115 posto od tzv. »proračunske osnovice« (čl. 13. st. 2). Nakon toga se mjesečni iznos osobne invalidnine određuje u postotku od osnovice, ali ovisno o postotku oštećenja. Proračunska osnovica kao određena usporedna konstanta za određivanje određenih prava i obveza, plaćanje doprinosa i utvrđivanje raznih cenzusa prihoda uvedena je u pravni sustav 2002. g. državnim proračunom Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 116/01) i Zakonom o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje za 2002. g. Tada je visina te proračunske osnovice utvrđena u svoti od 3326 kuna. Ta svota proračunske osnovice ostaje nepromijenjena već dvadeset godina pa vrijedi i za 2021. g.

»Osobi s invaliditetom s najmanjim postotkom oštećenja organizama od 20 posto (X. skupina iz čl. 12.) osobna invalidnina pripada 3 posto od osnovice za određivanje osobne invalidnine, što iznosi 214,50 kuna mjesečno«

Izračun osobnih invalidnina mogao bi se objasniti u tri primjera, jedan sa 100 posto oštećenja i s potrebom pomoći i njege druge osobe, drugi sa 100 posto oštećenja, ali bez potrebe pomoći i njege druge osobe i treći s najmanjim postotkom oštećenja organizama sa 20 posto oštećenja.

Prvi primjer: Osobi s invaliditetom sa 100 posto oštećenja organizma kojoj je za redoviti život potrebna njega i pomoć druge osobe (I. skupina iz čl. 12.) osobna invalidnina pripada 100 posto od osnovice (čl. 13. st. 3.). Ako je proračunska osnovica 3326 kuna te je uvećana za 115 posto, osnovica za određivanje osobne invalidnine je 7150,09 kuna. Treba upozoriti na razliku proračunske osnovice (3326 kuna) od osnovice za određivanje invalidnine (7150,09). Dakle toj osobi s invaliditetom pripada osobna invalidnina od 7150,09 kuna mjesečno.

Drugi primjer: Osobi s invaliditetom sa 100 posto oštećenja organizma, ali bez potrebe njege i pomoći druge osobe (II. skupina iz čl. 12.), osobna invalidnina pripada 73 posto od osnovice za određivanje osobne invalidnine, što iznosi 5219,56 kuna mjesečno.

Treći primjer: Osobi s invaliditetom s najmanjim postotkom oštećenja organizama od 20 posto (X. skupina iz čl. 12.) osobna invalidnina pripada 3 posto od osnovice za određivanje osobne invalidnine, što iznosi 214,50 kuna mjesečno.

Iz toga orijentacijskoga uspoređivanja visina osobnih invalidnina, ovisno o stupnju oštećenja organizma, zaključuje se da je zakonodavac pazio na potrebe osoba s invaliditetom s težim oštećenjima organizma u svojstvu stradalnika Domovinskoga rata.

Doplatak za pomoć i njegu druge osobe (čl. 14.) pripada civilnim osobama s invaliditetom iz Domovinskoga rata I. skupine, civilnim osobama s invaliditetom iz Domovinskoga rata II., III. i IV. skupine, koji su potpuno nesposobni za obavljanje svih životnih potreba i kojima je potrebna neprekidna njega i pomoć druge osobe. Njima se prema članku 15. dodatak za njegu i pomoć određuje za I. stupanj 100 posto od osnovice, dakle u svoti od 7150,09 kuna mjesečno, a za II. stupanj dodatak pripada 66 posto od osnovice, što iznosi 4719,06 kuna mjesečno.

Ortopedski dodatak (čl. 16.) pripada ako je oštećenje organizma nastalo zbog težih tjelesnih oštećenja koja su neposredna posljedica dobivene rane, ozljede ili bolesti koja je uzrokovala amputaciju ekstremiteta ili potpuni gubitak vida na oba oka. Sva oštećenja razvrstavaju se u četiri stupnja ovisno o težini, vrsti i uzroku oštećenja. Osnovica za određivanje ortopedskoga dodatka također se određuje u svoti od 115 posto proračunske osnovice pa iznosi 7150,09 kuna. Prema odredbama čl. 17. Zakona može se izračunati visina dodatka za svaki stupanj. Za I. stupanj pripada 29 posto od osnovice (2073,52 kn), za II. stupanj 22 posto od osnovice (1573,01 kn), za III. stupanj 14 posto od osnovice (1000 kn) i za IV. stupanj 7 posto od osnovice (500,51 kn) mjesečno. Dodatak za I. stupanj može se povećavati za 25 posto osobi s invaliditetom kod koje postoji kombinacija dvaju ili više oštećenja I. stupnja.

Osim nabrojenih i izračunatih visina pojedinoga prava, Zakon predviđa još čitav niz drugih prava kao što su poseban dodatak, profesionalna rehabilitacija, obiteljska invalidnina, pravo na stipendiju, pravo na učenički ili studentski dom, na besplatne udžbenike i sl. Glede izračuna visina ovdje prikazanih prava moguće su male razlike od službenih izračuna, kojih još nema. Zato je uz svaki opis naveden i zakonski članak kako bi svatko zainteresiran mogao izvršiti provjeru.