NOVO U PROGLAŠENJU NIŠTAVOSTI ŽENIDBE Knjiga komentara i primjene papinog motuproprija »Blagi sudac Gospodin Isus«

Djelo sudskog vikara Krčke biskupije, docenta kanonskog prava na Teologiji u Rijeci, sudskog vikara na Interdijecezanskom ženidbenom sudu prvog stupnja u Rijeci i župnika u Linardićima, prof. Slavka Zeca donosi znanstveno-stručni komentar motuproprija pape Franje “Blagi sudac Gospodin Isus”, kojim je Papa reformirao kanonski postupak za parnice proglašenja ništavosti ženidbe. Knjiga je 10. svezak u pravnom nizu »Studia Canonica Croatica«, izdavačke kuće »Glas Koncila« u Zagrebu.

Reformiranih 21 kanona

U razradi sadržaja knjige autor se vodio strukturom samoga motuproprija “Blagi sudac Gospodin Isus”. Knjiga je zato podijeljena na sedam poglavlja: I. Mjerodavno sudište i sudovi; II. Pravo pobijanja ženidbe; III. Pokretanje i istraživanje parnice; IV. Presuda, njezino pobijanje i izvršenje; V. Kraći ženidbeni postupak pred biskupom; VI. Postupak na temelju isprava; VII. Opće odredbe. Naslovi poglavlja i podnaslovi odgovaraju sadržaju pojedinih članaka motuproprija Blagi sudac Gospodin Isus.

Sadržaj knjige može pomoći svima koji sudjeluju u pastoralnoj istrazi ili rade na crkvenim sudovima, a izdana je odobrenjem Biskupskog ordinarijata u Krku pa može poslužiti i kao sveučilišni udžbenik

Knjiga donosi komentar svakog od 21 reformiranih kanona, koji su podijeljeni u šest članaka, te se analizira pravni sadržaj pojedinog kanona i to pod pravno-odredbenim vidom, s posebnim naglaskom na kanonsku tradiciju, dosadašnje zakonodavstvo i pravne izvore, da bi se tako lakše uočilo u čemu je novost pojedine reformirane kanonske odredbe. Istaknute su dvije novosti: ukidanje dvostruke jednoznačne presude za izvršnost presude o ništavosti i uvođenje kraćeg postupka pred biskupom kad su razlozi za ništavost ženidbe očiti.

Ženidbeni postupci

Drugi je vid te knjige više praktične naravi, kojim se želi pokazati i mogućnost provedbe pojedine kanonske odredbe u sudskoj praksi, imajući pritom u vidu preporuku pape Franje da postupci za proglašenje ništavosti ženidbe budu jednostavniji, brži i dostupniji strankama, kao i pravila postupanja pridodana na kraju motuproprija pod nazivom “Način postupanja u parnicama za proglašenje ništavosti ženidbe”.

U “Dodatku” se donosi tekst i usporedni popis kanona motuproprija “Blagi sudac Gospodin Isus” i motuproprija “Blagi i milosrdni Isus” kojim je Papa reformirao Zakonik kanona istočnih Crkava, te se mogu vidjeti istovjetne odredbe kad su u pitanju ženidbeni postupci, imajući u vidu specifičnosti jednog i drugog kanonskog prava, nadasve što se tiče crkvenog ustrojstva, običaja i stege.

Pastoralna istraga

Sadržaj knjige može pomoći svima koji sudjeluju u pastoralnoj istrazi ili rade na crkvenim sudovima (sucima, braniteljima veze, odvjetnicima, bilježnicima). Knjiga je izdana odobrenjem Biskupskog ordinarijata u Krku pa može poslužiti i kao sveučilišni udžbenik, profesorima i studentima teologije i kanonskog prava, ali i svima koji se zanimaju za temu proglašenja ništavosti ženidbe na crkvenim ženidbenim sudovima.