PRONIO JE GLASOVITU PAPINU ENCIKLIKU MEĐU HRVATIMA 19. prosinca 1869. – rođen prvak hrvatske političke ekonomije Fran Milobar

Nakon objave enciklike »Rerum novarum« Lava XIII. 1891. katolička socijalna misao i praksa doživjela je ekspanziju i u Hrvatskoj, uvelike zahvaljujući pravnomu misliocu i pioniru političke ekonomije Franu Milobaru.

Rođen je 19. prosinca 1869. u Petrinji pa se stoga katkad potpisivao i »Dr. Petrinjensis«. Nakon gimnazije u Zagrebu upisao je medicinu u Grazu i Zürichu, gdje je prešao na studij političke ekonomije. Doktorirao je pravo i filozofiju. Od 1909. predavao je na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu (Pravnom) u Zagrebu. Kao pravaš bio je aktivan u skupini katolika koja je 1904. pokrenula dnevnik »Hrvatstvo«. Godine 1909. bio je podnio prijedlog za reformu Monarhije, a 1918. radio je na uspostavi samostalne Hrvatske, ali bez uspjeha. Tijekom NDH bio je izabran za člana Hrvatskoga državnoga sabora.

Milobarova je zasluga što je nepromjenjiva kršćanska moralna načela ugrađivao u teorijske i praktične aspekte ekonomske politike, apostrofirao radničko pitanje i nužnost socijalne pravde te tako udario smjer daljnjemu razvoju hrvatske katoličke socijalno-ekonomske misli

Nezadovoljan postupcima režima, uputio je sa skupinom zastupnika 1. studenoga 1942. memorandum u kojem, uz kritike, predlaže reforme. Umro je u Zagrebu 9. listopada 1945.

Prve su njegove rasprave povijesno-pravne: »Bosna i hrvatsko državno pravo« (na njemačkom), »Berlinski kongres i bosansko pitanje«, »Ban Kulin i patarenstvo« i »Dukljanska kraljevina«. Godine 1902. i 1903. izdala je Matica hrvatska dvosveščano njegovo najvažnije djelo »Izabrana poglavlja iz narodnog gospodarstva (političke ekonomije)«. Izričito se protiveći liberalnomu individualizmu, koji »sebi prema vlastitim interesima stvara i moral; a prema tim interesima ograničen je i utjecaj države i družtva naprama gospodarskomu radu pojedinca«, ističe i ovo: »Mi pratimo svim simpatijama borbu radničkog staleža za izvojštenje onih ekonomskih i socijalnih prava koja će mu omogućiti da kao građanin uzmogne vršiti sve svoje dužnosti spram Boga i bližnjega, spram obitelji i domovine.« Pledirajući za neku vrstu kršćanskoga socijalizma, isticao je da je »načelo budućnosti da interesi čitavog družtva imadu biti izvorom i mjerilom pravnim uredbama, gospodarskoj djelatnosti i družtvenoj ćudorednosti«. Kasnijih godina bavio se krizom parlamentarizma i nastankom totalitarističkih pokreta.

Milobarova je zasluga što je nepromjenjiva kršćanska moralna načela ugrađivao u teorijske i praktične aspekte ekonomske politike, apostrofirao radničko pitanje i nužnost socijalne pravde te tako udario smjer daljnjemu razvoju hrvatske katoličke socijalno-ekonomske misli. (L)