UMAŠKA UDRUGA »PRUŽAM TI RUKU« Zajednica prepoznaje i podupire rad

Slavica Renko, predsjednica udruge »Pružam ti ruku«, Umag

Roditelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom osnovali su neprofitnu udrugu »Pružam ti ruku« u Umagu krajem 2013. godine. Cilj je bio pomoći djeci s raznim teškoćama u razvoju i omogućiti im ranu intervenciju u mjestu stanovanja jer su bili prisiljeni putovati u Pulu, Rijeku i drugamo tražeći stručnu pomoć. Zadaća je udruge promicati i unaprjeđivati položaj djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom te njihovih obitelji ranom intervencijom, re/habilitacijom, savjetodavnom i stručnom pomoću.

Od osnivanja udruga je imala različitih problema poput onih kadrovskih, financijskih i prostornih. Iako je bila bez vlastitih prostorija, u suradnji s Ministarstvom za socijalnu skrb, Zakladom za razvoj civilnoga društva, školama, vrtićima, Crvenim križem i srodnim udrugama i jedinicama lokalne samouprave, udruga je realizirala brojne projekte. Projektima »Učeći i pomažući rastemo zajedno« i »Socijalno INkluzivna Bujština« educirana je i senzibilizirana javnost o položaju i potrebama marginaliziranih skupina poput bolesnih i nemoćnih osoba te njihovih obitelji koje nemaju dovoljno sredstava za život. Poseban naglasak udruga stavlja na poticanje volonterstva i plemenitost volonterskoga rada. Volonteri udruge više su puta proglašavani volonterima godine grada Umaga, a 2015. udruga je dobila Godišnju nagradu Grada Umaga za svoj rad.

U radu udruge važno je zajedništvo i pomoć zajednice, pa tako od prvoga dana udruga ima financijsku potporu Grada Umaga, pravnih osoba, građana te Istarske županije i HEP-a. U vlastite prostorije udruga se uselila krajem 2016. godine. Prostorije su opremljene svim potrebnim za rad, kao i kabineti za individualan rad. Građani Umaga humanitarnim su akcijama nabavili uređaj za neurofeedback koji je predan udruzi na uporabu, a turističko poduzeće »Istraturist« velikom donacijom omogućilo je opremanje kabineta za senzornu integraciju. Zaposlen je edukacijski rehabilitator, povremeno logoped, a psihološke tretmane i psihosocijalnu podršku pruža psihologinja koja je volonterka.

Sada se uslugama udruge koristi tridesetak djece ne samo s Bujštine, nego i iz drugih istarskih gradova, kao i mlađe osobe s invaliditetom, djeca urednoga razvoja i članovi njihovih obitelji. Organiziraju se i razna događanja kao što su plesne, likovne i druge radionice i predavanja. Članovi udruge sretni su i zahvalni što žive u sredini koja prepoznaje i podupire njihov rad.