UTOČIŠTE RUDARA SA SJEVERA Kako su se u Rudama susreli i Labin i Trst

Samoborskim krajem (53) Župna crkva sv. Barbare u Rudama (I)

Snimio: Z. Galić | Župna crkva sv. Barbare u Rudama (I)

U župnoj crkvi sv. Barbare u samoborskim Rudama, koja se prvi put spominje g. 1622., nalazi se pokrajnji oltar sa slikom sv. Jušta. Sveti Justus Tergestinus, koji je mučenički umro u Trstu 2. studenoga 303., zaštitnik je Trsta i našega rudarskoga Labina, a zajedno sa sv. Barbarom (+ 305. godine), zaštitnicom rudara, povezuje sva mjesta i gradove u kojima su bili ili jesu rudnici. U rudnik željeza i bakra u Rudama, čije se postojanje prati od g. 1481., a onoga u Labinu od g. 1420., prvi su rudari pristigli iz Saske (Njemačke) i današnje Austrije te su osnovali obitelji koje i danas žive u samoborskom kraju.

Prvu malu kapelu izgradili su pridošli rudari. Prvobitna je crkva povećana te je to današnja barokna kamena građevina četverokutnoga tlocrta s jednim brodom, sakristijom i zvonikom uz svetište na južnoj strani crkve iz g. 1789. Iste je godine osnovana i župa 2. studenoga. Crkva je duga 21 m, široka 7 m, visoka 7 m, a visina zvonika je 20 m. Okolni cinktor s ulazom na zadnjoj istočnoj strani crkve odjeljuje ju od okolnoga groblja. Plošno pročelje bez ukrasa završava visokim trokutastim krovištem. Na bočnom južnom zidu veliki su četvrtasti prozori. Izvana je svetište okrugloga oblika s prozorima na bočnim stranama. Na crkvi su tri ulaza, pomoćni s bočnih strana te glavni na pročelju crkve. Susvodnici podupiru bačvasti svod glavne lađe, a polukalote (plitke kupole kružnoga presjeka) sa susvodnicima svod svetišta. Svodovi i lađa crkve podijeljeni su na nekoliko dijelova u kojima su polustupovi s masivnim potpornjem za držanje oslikanoga bačvastoga svoda. Suženo svetište odijeljeno je trijumfalnim lukom koji je oslikan anđelima i trsom. Na svodu svetišta prikazano je Presveto Trojstvo u likovima Boga Oca, Isusa Krista i Duha Svetoga (golubica) okruženo glavama anđela.

Orgulje iz g. 1913., koje su obnovljene g. 1967., postavljene su na kor, koji podupiru oblikovani stupovi. Najnovija obnova crkve je iz g. 2000. Mise su nedjeljom u 9 sati, a proštenje je za blagdan 4. prosinca.