ZABORAVLJENI HRVATSKI VELIKANI – PROFESORI I ZNANSTVENICI (2) Genijalni isusovački trio

Tablica biljnih vrsta u Michelazzijevu djelu: »Compendium regni vegetabilis« | Tablica geodetskih mjerenja u Staindlovu djelu »Elementa geometriae practicae« | Lipšićeva rasprava o gibanju u »Statica de varietatae, ac proprietatibus motus...«
Nizanka donosi životopise široj hrvatskoj javnosti manje ili više poznatih, ali i potpuno nepoznatih hrvatskih misionara, istraživača, znanstvenika, profesora, književnika, diplomata i ispovjednika od 16. do 20. st. na različitim kontinentima te prikazuje njihovu djelatnost, doprinose i okolnosti u kojima su djelovali, kao i utjecaj i važnost njihovih opusa, na temelju knjige dr. Mije Korade »Istraživači novih obzorja«.
O. Augustin Michelazzi iz Rijeke

Augustin Michelazzi potječe iz ugledne riječke građanske obitelji. Rođen je 14. ili 16. rujna 1732. Nakon završene gimnazije i prve godine filozofije u rodnom gradu 17. listopada 1750. ušao je u Beču u isusovački red. Tada je zapisano da je govorio talijanski i hrvatski »po običaju zavičaja«. Nakon novicijata boravio je kratko u Skalici u Slovačkoj, a zatim studirao u Beču 1754. i 1755. Tri godine predavao je gramatiku u Gorici, potom u Grazu usavršavao jezike i matematiku i od 1761. do 1764. studirao teologiju. Obavivši obveznu treću probaciju u Judenburgu, šest je godina bio profesor talijanskoga jezika u bečkom »Theresianumu«, a nakon toga 1772. i 1773. predavao je filozofiju u Gorici. I nakon ukinuća isusovačkoga reda ostao je u Gorici kao apostolski protonotor (bilježnik) i profesor na liceju. Predavao je fiziku i povijest prirode, najvjerojatnije do 1780. kada je otišao u Beč na poziv grofa Antuna Apponyja, koji ga je zaposlio kao knjižničara svoje poznate privatne knjižnice. Nije poznato je li obavljao tu službu do smrti, ali živio je u Beču i tamo preminuo 20. svibnja 1820.

Osim otkrivanja novih znanstvenih otkrića na različitim područjima, sažimanja i sustavnoga izlaganja svih dotada poznatih činjenica i dokaza, svakako treba istaknuti i nastojanje onodobnih profesora/znanstvenika, koji su ulagali puno truda da olakšaju studentima učenje objavljujući priručnike i separate o temama koje su predavali jer općenito knjige još nisu bile dostupne svima za široku uporabu. U tom kontekstu treba otrgnuti zaboravu trojicu isusovačkih genijalaca, zaboravljenih hrvatskih velikana.

Dok je Michelazzi još predavao filozofiju u Gorici, izišle su mu 1773. opširne teze iz fizike za javnu raspravu njegovih studenata: »Tentamen publicum physicum…«, no one, nažalost, nisu očuvane. Kao profesor povijesti prirode za svoje je studente sastavio dva priručnika, o botanici g. 1780.: »Compendium regni vegetabilis…« i o fosilima g. 1781.: »Compendium regni fossilium…«. Oba su djela doživjela i drugo izdanje g. 1788. U djelu o botanici izlaže o naravi i razdiobi biljaka: o životu i razgranavanju, prirodi, korijenu, cvijetu, plodu, sjemenu, oprašivanju, spolnosti bilja i sistematizaciji, zatim o koristi i posebno ljekovitosti bilja: o načinu kako se njima služiti, raznim prirodnim svojstvima po vrstama i konkretno o sokovima, okusu, mirisu, boji i mjestu rasta pojedinih bilja te o vremenu skupljanja. Za pomoć studentima izradio je i kazalo pojedinih vrsta biljaka i njihovih sinonima, i tablica s crtežima različitih biljaka.

O. Franjo Staindl iz Križevaca

Franjo Staindl (u tekstovima i oblici: Steindl, Stindel, Standl) rođen je 11. studenoga 1746. u građanskoj obitelji u Križevcima. Nakon završene gimnazije u Zagrebu 1769. prijavio se za isusovački red, kada je zapisano da je završio retoriku te govori latinski, hrvatski materinski jezik i dobro njemački. U novicijat je ušao 1763. u Beču, nakon dvije godine predavao je gramatiku u Varaždinu, a 1767. i 1768. studirao filozofiju u Grazu. Zatim je četiri godine predavao na gimnaziji u Zagrebu i 1773. specijalizirao matematiku u Grazu. Budući da je te godine ukinuta Družba Isusova, vjerojatno je studirao teologiju u Austriji i bio zaređen za svećenika. Negdje potkraj sedamdesetih postao je profesor matematike u Velikom Varadinu (danas rumunjskom Oradea-Mareu) u Transilvaniji. Predavao je kasnije i filozofiju sve do 1809. kada se vratio u Zagreb, u kojem je imenovan kanonikom i gdje je umro 1818.

Bibliografi navode tri matematička djela što ih je Staindl napisao u prvim godinama svoje profesure kao priručnik za svoje studente: »Elementa geometriae practicae in usum academiarum« g. 1779., »Elementa matheseos purae« g. 1782. i »Institutiones arithmeticae« također g. 1782. U njima piše o instrumentima potrebnima za praktičnu geometriju, dimenziji osnovice, pronalaženju nove točke mjesta (polazišta), ispravljanju kuta, crtanju karata, posebnih problema koji se mogu pojaviti u longometriji i planimeriji, mjerenju visina, tlocrtu, niveliranju i dr.

O. Mihael Lipšić iz Bizonje

Mihael Lipšić (Lipsicz) rođen je 17. rujna 1703. u hrvatskom selu Bizonji (danas mađarski – Bezenye) u današnjoj sjeverozapadnoj Mađarskoj nastanjenom gradišćanskim Hrvatima, u samom trokutu ispod Dunava blizu austrijsko-slovačke granice. Gimnaziju i prvu godinu filozofije završio je u Trnavi i zatim se 1720. prijavio u Beču za isusovački novicijat. Na prijemnom ispitu dao je za sebe, među ostalim, podatke da dobro govori mađarski i njemački, a osrednje hrvatski i slovački. Nakon novicijata godinu dana predavao je gramatiku u Trnavi, a od 1724. studirao je u Beču po dvije godine filozofiju i matematiku. Zatim je opet predavao na gimnazijama u slovačkoj Trnavi i mađarskom Gyoru. Od 1730. u Grazu je četiri godine učio teologiju i godinu dana predavao hebrejski, a formaciju je završio trećom probacijom u Judenburgu 1736. Zatim je više godina obavljao službu profesora na različitim učilištima: matematike u rumunjskom Cluju, gdje je 1737. postigao doktorat iz teologije, matematike i filozofije; u slovačkim Košicama; kontroverzne teologije u mađarskom Egeru; kanonskoga prava u slovačkoj Trnavi i teologije u Zagrebu i Gyoru. Nakon toga dobio je lakša zaduženja pa je posljednjih desetak godina bio ministar u Bratislavi, upravitelj u mađarskom Sopronu i Gyoru, gdje je i preminuo 23. kolovoza 1765.

Najplodnije razdoblje znanstvenoga rada bilo je za Lipšića u Košicama dok je predavao matematiku i filozofiju. Tada je izdao po jedno djelo iz područja matematike, fizike i astronomije: »Algebra sive analysis speciosa per facilem, et jucundum literarum usum, novam computandi rationem exibens…« (1739.), »Statica de veritate et proprietatibus motus naturalis et artificialis cum methodo erigendi macinaseisque itendi…« (1740.) i »Hunagria coelestis astronomiam et chronologiam in synopsi complectens« (1741.). U prvom djelu pojašnjava kako pomoću algebre riješiti aritmetička pitanja, iznosi praktična aritmetička pravila i govori o rješavanju najtežih aritmetičkih problema na jasan i jednostavan način s mnoštvom primjera. Sam naslov drugoga djela o statici govori o gibanju i njegovim općim uzrocima: najprije o obliku, mjestu, vremenu tijela, o gibanju i mirovanju i, potom, o različitim uzrocima gibanja, zatim o četiri svojstva gibanja te uzroku prijenosnoga gibanja i, na kraju, o različitosti gibanja. Treće je djelo praktični priručnik iz astronomije. Kad je Lipšić predavao matematiku u Trnavi, sastavio je raspravu o kalendaru i izradi sunčanih satova, koja je ostala u rukopisu i čuva se u knjižnici glasovite benediktinske opatije Pannonhalma u Mađarskoj.

ZAVRŠETAK