ŽUPNIKOVI SAVJETNICI Kako djeluje Župno pastoralno vijeće i tko ga ustanovljava?

Foto: G. Fumić | Župno pastoralno vijeće

Molim vas da mi objasnite ulogu Župnoga pastoralnoga vijeća u župi. Zanima me ima li Župno pastoralno vijeće Pravilnik (ili kako se zove) po kojem postupa, to jest u kojem su jasno upisana prava i dužnosti svakoga pastoralnoga vijećnika. Donosi li Pastoralno vijeće zajedno sa župnikom »Plan rada« za sljedeću godinu u skladu s financijskim sredstvima župe? Po kojoj osnovi župnik može smijeniti kompletno Pastoralno vijeće a da ih o tome uopće ne obavijesti?

Josip Bakalas, Krašić

Ako posjetite službenu internetsku stranicu Zagrebačke nadbiskupije, iz čije nam župe postavljate pitanje, kao i u »Službenom vjesniku« pronaći ćete dekret od 21. listopada 2010. (br. 2566/2010), što ga je donio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, a uz taj je dekret objavljen i »Pravilnik Župnoga pastoralnoga vijeća u Zagrebačkoj nadbiskupiji« (isto možete pronaći i u »Službenom vjesniku Nadbiskupije zagrebačke«, br. 2/2000).

Predstavlja i izražava jedinstvo u različitosti

Još prije, dekretom od 11. travnja 2000. (br. 1054/2000), zagrebački nadbiskup Josip Bozanić odredio je da se u svim župama Zagrebačke nadbiskupije osnuje (gdje ga nema), odnosno obnovi (ondje gdje postoji i djeluje), Župno pastoralno vijeće, a u skladu s odredbama Zakonika kanonskoga prava. Tada je kardinal Bozanić dao Smjernice, u kojim je odredio da se 14. svibnja 2000. u svim župama provedu izbori te da župe svoj popis članova do 23. srpnja 2000. pošalju na potvrdu Nadbiskupskomu duhovnomu stolu, a mandat članovima ŽPV-a traje pet godina.

Zadaće ŽPV-a su proučavanje stvarnih prilika u župi te prilagođavanje nadbiskupskih pastoralnih planova svojim prilikama; planiranje, pripremanje i provjeravanje pastoralnoga djelovanja u župi i u međužupnom pastoralu; težnju zajedničkomu pastoralu po planu Nadbiskupije; poticanje, u duhu jedinstva i zajedništva, različitosti karizmi i služba te podupiranje molitve i djela za rast duhovnih zvanja.

U »Pravilniku« – prema kojemu moraju djelovati župna pastoralna vijeća (ŽPV) – ističe se da je ŽPV »župnikovo savjetodavno i djelatno tijelo koje proučava, planira, usklađuje, priprema i provjerava izvođenje pastoralnog rada u župi« (čl. 1), a ono je tijelo sastavljeno od predstavnika vjernika-laika i osoba koje u župi imaju udjela u pastoralnoj službi, te zapravo »predstavlja i izražava jedinstvo u različitosti karizmi, službi i staleža u župi. Potiče i omogućuje suodgovornost u sudjelovanju svih vjernika u pastoralnom radu u župi na području naviještanja, bogoslužja i dobrotvornost te time povezuje djelovanje svećenika i laika« (čl. 2). O samom ustanovljenju ŽPV-a za sve župe Zagrebačke nadbiskupije »odlučuje Nadbiskup posebnom odlukom« (čl. 4), prema čijim ga odredbama »ustanovljuje župnik«, dok »članove potvrđuje Nadbiskup« (čl. 5). Članovi ŽPV-a (kojih ne bi smjelo biti manje od 7 niti više od 30) su župnik, aktivni svećenici u župi, osobe zadužene za pastoralni rad u župi, predstavnik redovničkih zajednica te župe i predstavnici vjernika-laika (i iz reda Župnoga ekonomskoga vijeća) (čl. 6). Veći dio članova, a najmanje polovicu, izabiru ili predlažu sami župljani na način koji je za pojedinu župu najprikladniji, a manji dio članova Vijeća može imenovati župnik.

Uvjeti za izbor u ŽPV

»Predlaganje i izbor članova ŽPV-a se izvodi u skladu sa Smjernicama za izbor članova ŽPV-a u Zagrebačkoj nadbiskupiji« (čl. 7), a pravo izbora ima svaki župljanin »koji je navršio 18 godina i primio sakramente kršćanske inicijacije« (čl. 8), ali mora biti i praktični vjernik, što je jasno iz čl. 10 koji ističe da mora biti »u punom zajedništvu s Katoličkom Crkvom«, te da se »odlikuje čvrstom vjerom, ispravnim životom i razboritošću«. Sve izabrane i predložene kandidate župnik predlaže ordinariju na odobrenje. Vijeće se konstituira odobrenjem ordinarija, to jest mjesnoga biskupa, a mandat članovima, kao što smo rekli, traje 5 godina, pa je vama možda istekao mandat, premda »po isteku mandata pojedinac može biti ponovno izabran«, pa biste o tome morali razgovarati sa župnikom (ako već niste). Međutim, Pravilnik navodi i kada prestaje mandat (i o tome biste morali razgovarati sa župnikom, ako se nešto odnosi na Vas i ostale članove): »U slučaju da netko više ne može sudjelovati u ŽPV-u ili da triput neopravdano izostane, pravo na članstvo mu prestaje. Nadomješta ga onaj koji je za određeno područje primio najviše glasova, ili onaj koga delegira odgovarajuće tijelo ili ga imenuje župnik« (čl. 12), koji ujedno predsjeda ŽPV-om i saziva sjednice, a zajedno s Tajništvom (koje čine župnik, tajnik i još dva člana) pripremaju dnevni red sjednica (čl. 14), a svaki je član »dužan župniku pomagati u unapređivanju pastoralne djelatnosti i ima pravo predlagati pitanja, koja neka ŽPV razmatra na svojim sjednicama« (čl. 15).

Prava i zadaće ŽPV-a

Ono što Vas također zanima – a to je koja su prava, to jest zadaće i obveze članova – definirano je istim »Pravilnikom« koji ističe da ŽPV razmatra sva pitanja koja su povezana s vjerskim životom i pastoralnim djelovanjem župe, pripravlja djelatne prijedloge i zaključke te se brine za njihovo provođenje (čl. 16). Isti članak kao vlastite zadaće ŽPV-a navodi one koje se odnose na život župnoga zajedništva te poslanje u naviještanju, bogoslužju i služenju, dok o glavnim zadaćama govori sljedeći članak (čl. 17), navodeći proučavanje stvarnih prilika u župi te prilagođavanje nadbiskupskih pastoralnih planova svojim prilikama; planiranje, pripremanje i provjeravanje pastoralnoga djelovanja u župi i u međužupnom pastoralu; težnju zajedničkomu pastoralu po planu Nadbiskupije; poticanje, u duhu jedinstva i zajedništva, različitosti karizmi i služba te podupiranje molitve i djela za rast duhovnih zvanja. ŽPV prema »Pravilniku« treba ustanoviti i trajne i privremene komisije ili odbore za određene zadaće u župi (naviještanje, bogoslužje, dobrotvornosti – Caritas) određuje čl. 18, koji dodaje da ŽPV »održava redovite sjednice barem šest puta godišnje« (čl. 19), a župnik svakomu članu ŽPV-a dostavlja potvrdu ordinarija u kojoj se ističe i da se prve nedjelje nakon primitka toga dopisa, na župnom euharistijskom slavlju, župnoj zajednici proglase potvrđeni članovi Pastoralnoga vijeća te da se svakomu članu uruči primjerak toga dekreta, čime je Pastoralno vijeće uspostavljeno.