VJERNICI (SE) BIRAJU Viteška i druga pitanja

Templari
Može li vjernik biti član Lions kluba?

Nedavno ste pisali o masonima pa me zanima spada li u tu kvalifikaciju i članstvo u Lions klubovima. Slušala sam svašta o tome, a nigdje nisam našla pravu informaciju.

Anđelka K.

Crkveni je nauk, kao što smo napisali, jasan: vjernik se ne može uključivati u društvo koje rovari protiv Crkve. I to je načelno stajalište koje vrijedi ne samo za masone i o čemu govori kanon 1374 Zakonika kanonskoga prava koji smo citirali, nego za sva druga društva koja bi rovarila ili koja rade protiv Crkve i crkvenoga nauka.

U takva se društva uobičajeno ulazi iz plemenitih pobuda, a mi ćemo dodati da se iz takvih društava i klubova može i izići. Vjernik bi to i trebao učiniti ako bi se tamo radilo protiv crkvenoga nauka

S djelovanjem Lions klubova nismo upoznati detaljno, a kako se bave humanitarnim djelovanjem i kako su solidarni s ranjivim skupinama u društvu, ne bismo mogli zaključiti da bi pogrješno bilo ako se netko učlani u Lions klub a da je vjernik. U takva se društva uobičajeno ulazi iz plemenitih pobuda, a mi ćemo dodati da se iz takvih društava i klubova može i izići. Vjernik bi to i trebao učiniti ako bi primijetio da članovi tih društava ili toga njegova društva svjesno rade protiv crkvenoga nauka, pa bi se onda i na njih isto tako primjenjivao kanon crkvenoga zakona koji smo spomenuli te ni oni prema tumačenju našega crkvenoga pravnika dr. Jure Brkana ne bi mogli pristupati pričesti jer bi se nalazili u tešku grijehu. Međutim, moramo biti oprezni u svojim prosudbama da ne upadnemo u širenje neprovjerenih informacija i da nekomu – pa i tim i sličnim klubovima i društvima – ne bismo nanosili štetu i povrijedili im ugled ako za to nemamo argumenata. Možda ste i sami upoznati s činjenicom da je sveti papa Ivan Pavao II. u više navrata primao i/ili pozdravljao članove Lions klubova i rotarijance ističući upravo njihovo zauzimanje za opće dobro. Kako se za opće dobro zauzimaju i naše katoličke i općenito vjerničke udruge, mi bismo preporučili da se učlanite u njih.

Sveta Stolica priznaje mali broj viteških redova

Gledao sam dokumentarac o vitezovima templarima kao redu priznatu od Katoličke Crkve. Zašto Crkva danas daje pravo takvim redovima poput Maltežana ili vitezovima Kristova groba kad je riječ o arhaičnoj stvari?

Čitatelj

Osim dvaju redova koja navodite Crkva priznaje vlastite viteške redove: Red Kristovih vitezova, Red zlatnoga križa, Pijov red, Grgurov red (Red svetoga Grgura) i Silvestrov red (Red svetoga Silvestra pape). Osim njih, priznaje i Suvereni malteški vojni red i Red sv. Groba u Jeruzalemu ili Vitezove sv. Groba, koje smatra povijesno i pravno autentičnima i u današnje vrijeme te njihovo djelovanje i ciljeve smatra ispravnima.

U »Pojašnjenju Državnoga tajništva s obzirom na viteške redove« dodaje se da Sveta Stolica popisu priznatih redova ne kani dodavati nikoga novoga

To piše u »Pojašnjenju Državnoga tajništva s obzirom na viteške redove« od 16. listopada 2012., u kojem se dodaje da Sveta Stolica tomu popisu ne kani dodavati nikoga novoga. »Sve druge redove – novijega ustanovljenja ili koji su proizišli iz onih srednjovjekovnih – Sveta Stolica ne priznaje budući da ne može biti jamac njihova povijesnoga i pravnoga legitimiteta, njihovih ciljeva i njihovih organizacijskih sustava«, piše u »pojašnjenju«, a nama se čini da je tu i u nastavku odgovor na Vaše pitanje, to jest zašto Crkva priznaje samo te redove: prije svega kako bi se izbjegli mogući nesporazumi, pa i zbog »nedopuštenoga izdavanja dokumenata i nepravilne upotrebe svetih mjesta, te kako bi se spriječilo nastavljanje zloporaba koje su na štetu mnogih osoba dobre vjere«. Zato je Sveta Stolica i pojasnila da »ne pripisuje nikakvu vrijednost viteškim diplomama i s njima povezanim odlikovanjima koje bi izdavala nepriznata udruženja te ne smatra prikladnim upotrebu crkava i kapela za takozvane ‘ceremonije investitura’«.