MOGUĆE JE PODNOSITI I MIJENJATI ZAHTJEVE Mirovine pripadnika HVO-a i članova obitelji

Hrvatskim Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN, 121/2017) uređena su na nov način prava iz mirovinskoga i invalidskoga osiguranja pripadnika Hrvatskoga vijeća obrane (u daljnjem tekstu: HVO) i članova njihovih obitelji u odnosu na Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskoga vijeća obrane i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Ugovor). Mjerodavna činjenica jest da takva osoba posjeduje hrvatsko državljanstvo.

Nema više propisanoga određenoga roka za podnošenje zahtjeva, što znači da je otvoren rok za podnošenje zahtjeva. To omogućuje obnove postupaka pripadnicima HVO-a koji su ostvarili pravo na temelju važećega Ugovora i kojima je smanjen postotak oštećenja organizma na temelju provedene revizije u Bosni i Hercegovini. Novi zakon uređuje prava državljana Republike Hrvatske koji su bili pripadnici borbenoga sektora HVO-a kao i članova njihovih obitelji. Također su utvrđeni i novi uzroci invalidnosti po osnovi bolesti ili ozljede, što znači proširenje uzroka invalidnosti, odnosno prava. Pravo na obiteljsku mirovinu imaju članovi uže i šire obitelji umrloga pripadnika HVO-a ili poginuloga ili smrtno stradaloga pripadnika HVO-a, bez pravnih smetnja u vezi sa statusom hrvatskoga branitelja iz Domovinskoga rata i bez pravnih smetnja u vezi sa statusom člana obitelji poginuloga ili smrtno stradaloga hrvatskoga branitelja. Isto tako pravo na obiteljsku mirovinu mogu ostvariti i članovi obitelji pripadnika borbenoga sektora HVO-a koji je umro od posljedica rane ili ozljede, odnosno bolesti ili pogoršanja ili pojave bolesti ili koji je počinio samoubojstvo, što je razlika u odnosu na Ugovor, a što se odnosi na članove obitelji poginulih, nestalih ili ekshumiranih pripadnika HVO-a.    Novi zakon štiti stečena prava pripadnika HVO-a i članova njihovih obitelji kao što su pravo na invalidsku mirovinu i osobnu invalidninu, pravo na obiteljsku mirovinu i pravo na obiteljsku invalidninu, svih onih koji se u trenutku stupanja na snagu toga zakona nalaze u redovitoj isplati i koji imaju pravo na nastavak isplate takvih prava bez pravnih smetnja u vezi sa statusom hrvatskoga branitelja iz Domovinskoga rata.

Odredbe toga zakona omogućuju od 1. siječnja 2019. da pripadnici HVO-a ostvaruju pravo na obnovu postupka i pravo na ponovno određivanje svote invalidske mirovine te pravo na invalidsku mirovinu, a članovi njihovih obitelji ostvaruju pravo na obiteljsku mirovinu. Međutim pravo na invalidsku mirovinu i pravo na obiteljsku mirovinu ostvaruje se pod uvjetom pripadnosti borbenomu sektoru HVO-a, a u taj sastav ulaze i pripadnici policije HVO-a koji su sudjelovali u oružanom otporu i djelovali u izravnoj vezi s pružanjem otpora u obrani suvereniteta: odlazak u postrojbu, odlazak na borbeni položaj i povratak te obuka i priprema za odlazak na bojište u razdoblju od 18. rujna 1991. do 23. prosinca 1996.

Pripadnost borbenomu sektoru dokazuje se uvjerenjem o pripadnosti postrojbi HVO-a i okolnostima stradavanja koje izdaje nadležno tijelo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH) – Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata – Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze i njima nadređeni odsjek i sektor za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze.

Pripadnici HVO-a koji su državljani Republike Hrvatske a ostvarili su pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne ili opće nesposobnosti za rad primjenom prethodnoga Ugovora, imaju pravo na novi obračun visine invalidske mirovine. Određena mirovina isplaćuje se ponovno u visini razlike između invalidske mirovine ostvarene prema Ugovoru i visine mjesečnoga iznosa osobne invalidnine ostvarene u Bosni i Hercegovini.

Dopuštaju se obnove postupaka i za korisnike invalidskih mirovina kojima je u Bosni i Hercegovini u postupku revizije na temelju Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite (Službene novine Federacije BiH, 82/2009.) bio smanjen postotak oštećenja organizma i doneseno pravomoćno rješenje o novoj visini osobne invalidnine. Međutim ta se obnova postupka provodi samo na osobni zahtjev korisnika mirovine i uz ponovno vještačenje preostale radne sposobnosti.

Dopušteno je i podnošenje zahtjeva za priznanje prava pripadnicima borbenoga sektora HVO-a državljanima Republike Hrvatske kojima je pravomoćnim rješenjem nadležnoga tijela u Bosni i Hercegovini priznat status ratnoga vojnoga invalida (RVI) po osnovi ranjavanja ili zatočeništva, a pravo na invalidsku mirovinu nisu ostvarili prema Ugovoru. U tom slučaju zahtjev za priznanje prava mogu podnijeti i pripadnici borbenoga sektora HVO-a, koji su državljani Republike Hrvatske a kojima je pravomoćnim rješenjem nadležnoga tijela BiH priznat status ratnoga vojnoga invalida od I. do IV. skupine po osnovi bolesti ili ozljede.

Bračni ili izvanbračni drug umrloga pripadnika HVO-a, državljanina Republike Hrvatske, stječe pravo na obiteljsku mirovinu kada navrši 50 godina života, ali pod uvjetom da je imao navršenih 40 godina života u trenutku smrti pripadnika HVO-a. Djeca umrloga pripadnika HVO-a, državljanina Republike Hrvatske, ostvaruju pravo na obiteljsku mirovinu za vrijeme redovitoga školovanja i nakon završetka ili prekida redovitoga školovanja ako nisu zaposlena ili korisnici mjere stručnoga osposobljavanja bez zasnivanja radnoga odnosa, a najduže 12 mjeseci od dana završetka ili prekida redovitoga školovanja, odnosno najkasnije do dana kada navrše 26 godina života. Roditelji umrloga pripadnika HVO-a, državljanina RH, stječu pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Ako članovi obitelji pripadnika borbenoga sektora HVO-a koji je izvršio samoubojstvo nisu ostvarili pravo na obiteljsku invalidninu na temelju propisa u Bosni i Hercegovini, ostvaruju pravo na punu svotu obiteljske mirovine pod uvjetom da se u postupku vještačenja utvrdi veza između samoubojstva i obrane suvereniteta.