OČIMA DJECE Crkva Krista Kralja uz svetište blaženice Petković u Blatu

Otok Korčula (23)

Snimio: Z. Galić | Crkva Krista Kralja uz svetište bl. Petković u Blatu

Od ulaznoga klaustra samostana u svetištu bl. Marije Propetoga Isusa vode kamene stube na terasu i predvorje samostanske crkve Krista Kralja. U njoj je blaženica svakodnevno molila i boravila. Na desnom kamenom zidu podignutom uz stubište ugrađeni su betonski odljevi radova djece iz vrtića i sirotišta iz svih krajeva svijeta. Teme radova su djela i ljubav bl. Marije viđene očima djece za koju se brinu sestre Družbe kćeri milosrđa. Na vrhu stuba postavljen je križ kod kojega je bl. Marija voljela moliti na putu u crkvu. Nakon njezine smrti g. 1966. samostan, svetište i crkva Krista Kralja temeljito su obnovljeni do g. 1972. Ploča zahvale dobročiniteljima samostana postavljena je na zidu i spominje papu Pia XI. (1857. – 1939., papa od 6. veljače 1922., koji se odlučno izjašnjavao protiv fašizma i nacizma), dubrovačkoga biskupa Josipa Marčelića (1847. – 1928., čijim je poticajem Marija Petković postavila temelje zajednici Družbe kćeri milosrđa), župnika i kanonika Peru Franulovića te obitelj Andrić i graditelja Vicka Šavliju.

U njoj je blaženica svakodnevno molila i boravila. Na desnom kamenom zidu podignutom uz stubište ugrađeni su betonski odljevi radova djece iz vrtića i sirotišta iz svih krajeva svijeta. Teme radova su djela i ljubav bl. Marije viđene očima djece za koju se brinu sestre Družbe kćeri milosrđa.

Crkva je izgrađena g. 1927. U njoj se na oltaru nalazila loša i stara slika naslovnika koja je zamijenjena kipom Krista koji se uzdiže u svetištu iznad pozlaćenoga svetohraništa u obliku Sunca. Kip Krista i svetohranište nabavljeni su u Rimu. U prednjem dijelu maloga povišenoga četvrtastoga svetišta nalazi se kameni oltarni stol i ambon okrenuti prema puku. Uz svetište na zidovima su drveno raspelo, lijevo, a desno drveni kip Blažene Djevice Marije. Na stražnji dio crkve nastavlja se molitveni prostor iz kojega se izlazi na vanjsku terasu samostana. Bočno i nad ulazom uzdiže se galerija koja u stražnjem dijelu ima orgulje. Reljef uskrsnuloga Krista iznad svetišta izradio je Ante Sardelić. Pročelje crkve građevinski je izvedeno u ravnini sa zgradom samostana. Na njemu je šest visoko postavljenih lučnih prozora i okrugli prozor u zabatu krovišta.

Mise su u svetištu za blagdan 9. srpnja u 8 i 10 sati, a navečer je procesija kroz grad i misa na Plokati u 19 sati.