UDRUGA »NAŠA DICA«, KAŠTEL-NOVI Pomoć u razvoju, razonodi i učenju

Udruga »Naša dica«
Irena Bačić, voditeljica Udruge roditelja djece s posebnim potrebama »Naša dica«, Kaštel-Novi

Od 2007. godine na području Kaštela djeluje udruga roditelja djece s posebnim potrebama »Naša dica«.

Brojne aktivnosti koje organizira udruga provode se u prostorijama koje joj je na uporabu dala župa Kaštel-Novi. Prostorije su opremljene senzornom sobom, SMART pločama i drugom tehnologijom i didaktičkim igračkama potrebnim za razvoj djece s posebnim potrebama. Rad udruge volonterski organiziraju aktivni roditelji djece s posebnim potrebama koji su i redoviti članovi udruge. Udruga je usmjerena na brojne aktivnosti kao na primjer: upoznavanje javnosti s problemima i specifičnostima djece s posebnim potrebama kao što su djeca s autizmom, komunikacijskim teškoćama, poremećajem pažnje i drugim teškoćama u razvoju. Udruga se zalaže i uključuje u razne aktivnosti kojima je cilj brža dijagnostika, organiziranje i provođenje ranih intervencijskih programa rada.

U dosadašnje aktivnosti udruge uključeni su brojni stručnjaci i volonteri, kao i lokalna zajednica. Kao rezultat zajedničke suradnje udruga je ostvarila znatan dio ciljeva koji su usmjereni na kvalitetu života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji. Među ostalim to su pružanje usluga rane intervencije i rehabilitacije, neurofeedback treninga, senzorne integracije, PECS metode, uporaba AAC tehnologije; uvođenje AAC tehnologije (pametne ploče i softveri) u škole, gradski vrtić i COO »Juraj Bonači«. Udruga je sudjelovala u organizaciji PECS edukacije prvi put u Hrvatskoj u suradnji s Pyramid Educational Consultant UK, kao i nizom drugih edukativnih predavanja i radionica, ali i raznih športsko-rekreativnih, kulturnih i zabavnih programa rada prilagođenih djeci i osobama s posebnim potrebama s ciljem postupnoga uključivanja u redovite programe.

Nadalje, udruga je partner udruge »Moje dijete« Solin u projektu »Želimo, možemo, znamo!« koji financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kroz koji se provode likovne i glazbene radionice za djecu. Izvrsnom suradnjom s lokalnom zajednicom udruga provodi projekte koje financira Grad Kaštela: Pomoćnici u vrtiću, Terapijsko jahanje i Slagalicu – koja obuhvaća logopedske vježbe te senzornu i radnu terapiju rada s djecom. Uključena je u projekt »Ti i ja zajedno« koji se odnosi na uključivanje pomoćnika u nastavu koji financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Udruga »Naša dica« partner je s još četiri udruge u programu Kluba mladih Split. Riječ je o projektu pokretanja Centra za društveno korisno učenje koji je financiran iz Europskoga socijalnoga fonda u sklopu Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali. Kroz taj program studenti će imati priliku u sklopu akademskoga obrazovanja stručnu praksu polagati u udrugama.