PROF. DR. STEFANO TESTA BAPPENHEIM, PROFESOR CRKVENOGA I KANONSKOGA PRAVA NA JAVNOM SVEUČILIŠTU, O VJERSKIM SIMBOLIMA U JAVNOM PROSTORU Crkva je odvojena od države, ali vjera nije odvojena od društva i kulture

Snimio: B. Čović | Prof. dr. Stefano Testa Bappenheim
»Odvojenost Crkve i države institucionalne je naravi, ali ne i kulturne. Zapravo se govori o Crkvi, dakle o instituciji, a ne o religiji; i govori se o državi, a ne o društvu«

Novouspostavljena suradnja između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Camerinu u Italiji donijela je svoj prvi plod. Naime, na Pravnom fakultetu u Zagrebu nedavno je, u nazočnosti rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. Damira Borasa, održano prvo predavanje u sklopu razmjene. Tema predavanja bila je »Problem religijskih simbola u javnom prostoru u europskom pravu i u SAD-u«. Zanimljivo je da je predavač, dr. sc. Stefano Testa Bappenheim, profesor kanonskoga prava, i to ne na nekom crkvenom učilištu, nego na Pravnoj školi Sveučilišta u Camerinu. Gost iz Italije rado se odazvao pozivu da bude gost u intervjuu za Glas Koncila.

Na početku svojega predavanja u Zagrebu govorili ste i o složenosti svijeta simbola i o složenosti današnjega stanja kad je riječ o vjerskim simbolima? Možete li ukratko opisati dvije složene stvarnosti? Koje su – recimo to tako – interesne strane koje se ponekad nađu i pred sudovima?

Imao sam čast da su me prof. dr. Zrinka Erent-Sunko i prof. dr. Ivan Milotić pozvali na Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu kako bih govorio o toj temi koja je još vrlo živa u mnogim zemljama, i to iz dvaju glavnih razloga: s jedne strane zbog fenomena masovnih migracija koje dovode zapadna društva u situaciju da se moraju suočavati s religijskim kulturama koje se jako razlikuju od većinskih religijskih i kulturnih običaja i osjetljivosti; s druge strane zbog sekularizacije koja je ponovno raspirila raspravu o pojmovima kao što su laičnost i neutralnost države te vjerska sloboda. Povijesno-kulturni i vrijednosni korijeni društava vezani su i dalje uz religiju, posebno ondje gdje je zaživjelo kršćanstvo, kojemu se duguje uvođenje u povijest apsolutne novine: razvoj ljudskih prava, odbacivanje svakoga oblika politizacije religije i sakralizacije politike te prihvaćanje određenoga dualizma, razlikovanja između prostora koji pripada Bogu i prostora koji pripada caru.

Jasno je da se pitanje vjerskih simbola smješta u širi kontekst, tj. vezano je uz mjesto koje religija zauzima u javnom prostoru. Možete li ukratko prikazati zapadnu panoramu?

Problem je prisutan u cijelom svijetu te odražava načelno suprotstavljanje između laicizma, shvaćenoga općenito, i prisutnosti religije u javnosti, suprotstavljanje koje je na djelu više ili manje u svim zemljama svijeta. Jasno se to vidi ako se taj odnos promatra kako prema raščlanjenoj shemi kanadskoga politologa Rana Hirschla tako i prema konciznijoj trodiobi Jürgena Habermasa, koja donosi tri poznate paradigme: laicističku koja je francuskoga podrijetla; neutralnu – s različitim stupnjevanjem – koja je prisutna u ostatku Europe; te otvorenu paradigmu koja prevladava poglavito u tradiciji Sjedinjenih Američkih Država.

U svojem ste predavanju govorili o potrebi razlikovanja države i društva. Zapravo se govori o odijeljenosti Crkve, tj. religije s jedne strane i države – ali ne i društva – s druge strane. Kakve bi praktične i pravne posljedice moglo imati to razlikovanje?

Odvojenost Crkve i države institucionalne je naravi, ali ne i kulturne. Zapravo se govori o Crkvi, dakle o instituciji, a ne o religiji; i govori se o državi, a ne o društvu. Paradigmatski primjer učinka te distinkcije Sjedinjene su Države, kao što je primijetio već Alexis de Tocqueville u svom slavnom djelu »Demokracija u Americi«, koje je zapravo izviješće o njegovu putovanju u SAD 1931. godine. De Tocquevilleova zapažanja o neograničeno sveprisutnom značenju religije u životu zemlje potvrdio je i potkrijepio glasoviti luteranski teolog Dietrich Bonhoeffer, koji je nakon svojega putovanja u SAD 1929. godine naglasio da, usprkos načelu odvojenosti Crkve i države, ni u kojoj drugoj zemlji značenje religije na političkom, društvenom, gospodarskom i kulturnom polju nije tako živo i tako utjecajno kao u Sjedinjenim Državama, usprkos činjenici da ne postoji državna Crkva.

Koje je, u tom okviru, mjesto vjerskih zajednica. Kad ste predstavljali različite sudske procese, stjecao se dojam da one kao takve nisu uzimane u obzir. Crkva, primjerice, upravo želi biti misionarska, želi propovijedati »s krovova«, tj. na javnim prostorima, što bi za takozvane sekulariste bila neka vrsta izvornoga grijeha… S druge strane, ni Crkva to ne čini ondje gdje bi to moglo izazvati veći skandal, čak i kad bi po sebi imala pravo…

Vjerska sloboda koju štite ustavi i Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava jamči pravo na izvršavanje bogoštovnih čina, kao što je procesija na ulicama, u javnom prostoru, a u tim činima sudjeluje tko želi. Pravni sporovi glede vjerskih simbola u javnom prostoru, koji se javljaju već završetkom 19. stoljeća, proizlaze iz toga što je, prema nekima, simbol koji je vezan (i) uz neku religiju nužno (samo) vjerski simbol.

»Kao što je napisala bivša predsjednica Talijanskoga ustavnoga suda Marta Cartabia, ‘ uklanjanje svih vjerskih simbola bilo bi samo prividno rješenje koje bi svima jamčilo poštovanje’. ‘Ono zapravo nije ništa manje militantno od opredjeljenja da se izloži jedan ili više simbola, jer cijena nastojanja da se nikoga ne povrijedi jest potiskivanje pluralizma smještajući ga u privatnu sferu te zapravo namećući ateističko viđenje institucija’«

Stoga njegovo smještanje u javni prostor – ured, školu, sud – u koji se ne može ne ulaziti navodno zapravo izvršava čin prozelitizma, jer su svi, željeli to ili ne, izvrgnuti njegovoj prisutnosti te se moraju suočiti s prozelitističkom porukom koju on navodno prenosi.

Zašto se pozornost usredotočuje samo na vjerske simbole? Svatko zapravo u javnom prostoru »propovijeda« ono što jest, također svojim simbolima. Ako bi nekomu mogao smetati križ na vratu neke osobe, ili u učionici, netko bi se drugi također mogao osjetiti uznemirenim nekim drugim simbolom, anarhističkim primjerice, na nečijoj majici, ili nekim simbolom ili sadržajem u školi, smatrajući ga možda pseudoreligijskim…

Pozornost se prije svega usredotočuje na vjerske simbole zbog presudne dimenzije religijskoga elementa, kao što kaže Pascalova oklada (prema Blaseu Pascalu svakako je razumnije vjerovati nego ne vjerovati: ako Bog postoji, vjerujući sve se dobiva, a ne vjerujući sve se gubi; ako ne postoji – ne gubi se ništa, nap. Da. G.). No treba razlikovati simbole koji izražavaju mišljenje, koje je opet sa svoje strane podložno tuđemu mišljenju te je moguće s njim se složiti ili ne složiti, od simbola koji izražavaju povijesnu činjenicu, povijesne korijene koji nisu podložni mišljenju jer su činjenica. Različita ustavna prava, kao i Europski sud za ljudska prava, utvrdili su da simbole tvore dva neodvojivo povezana elementa: konkretna pojavnost predmeta i ideja, ili više njih, koje ta pojavnost uza se veže i u sebi sažima. Svaki simbol nešto označava i predstavlja, a po sebi ne znači ništa. A »sadržaj« simbola, ili bolje reći njegov smisao, prenosi se preko koda te ga mogu shvatiti samo oni koji poznaju taj kod. Simbol zapravo pretpostavlja predrazumijevanje zajednice, sažimajući i sublimirajući skup njezinih ideja i vrjednota prikazujući ih u znaku, slici, koja je sama po sebi nijema. Križ je, primjerice, po sebi, bez toga koda zajedničke vjere odnosno kulture, konstrukcija od dviju poprečnih drvenih greda spojenih čavlima.

Postavlja se također pitanje odnosa i granica između mjesta religije u javnom prostoru i vjerske slobode…

Vjera nije samo skup religijskih dogma i obrednih čina po kojima se čovjek obraća Božanstvu, nego se izražava i čitavim nizom vrjednota i načela koji su povijesno utjecali na društvo te, premda je riječ o nematerijalnim stvarnostima, mogu biti simbolički prikazani. Različita ustavna prava i Europski sud za ljudska prava smatraju da prisutnost tih simbola u javnom prostoru nije kršenje vjerske slobode onih koji ne pripadaju vjeri koja ih je skovala, upravo zato što su simboli povijesne etape neke zemlje, a ne sredstva prisilne indoktrinacije.

Među slučajevima koje ste predstavili zanimljiv je onaj vezan za spomenik papi Ivanu Pavlu II. u Ploërmelu u Francuskoj. Presuda je glasila: kip Ivana Pavla II. može ostati, ali luk s križem na vrhu ne može jer je riječ o simbolu kršćanstva te se protivi načelu laičnosti. No nije li riječ o povijesnom falsifikatu budući da je Ivana Pavla II. nemoguće razumjeti bez kršćanske vjere koju križ simbolizira, čak ni kao državnoga poglavara? I nije li riječ o umjetnom, upravo ideološkom razdvajanju različitih dimenzija u osobe?

Problem kipova posvećenih vjerskim osobama u Francuskoj je postavljan već za vrijeme parlamentarne rasprave o zakonu o razdvajanju iz 1905. godine. Predlagatelj zakona Aristide Briand jamčio je tada da će se uvijek moći podizati kipovi koji imaju umjetničku vrijednost ili žele čuvati spomen na krjeposna i junačka djela, pa i kad bi bili posvećeni vjerskim službenicima. Uostalom, presedan je postavljen 1988. godine s kipom u čast kardinala Achillea Liénarta u njegovu rodnom gradu Lilleu.

Zašto studij kanonskoga prava na pravnim fakultetima javnih sveučilišta?
Kanonsko je pravo temeljni model za razvoj povijesti europskih i općenito zapadnih institucija, kako zbog svojega silnoga doprinosa oblikovanju i ustrojavanju sustava općega prava i građanskoga prava, posebno promicanjem rađanja racionalnoga i fleksibilnoga pravnoga mentaliteta, tako i zbog toga što je ono dalo život sustavu pravnih norma koji je ujedno bio početak univerzalnoga poretka. Crkva si je, naime, znala stvoriti učinkovit lokalni i središnji ustroj, znala je upravljati dijalektikom između karizma i institucija, usklađivati povijesno-pravnu tradiciju s potrebom za novinama. Kanonsko je pravo bez sumnje model koji bi svaka organizacija i birokracija trebala imati pred očima te je stoga veoma važno poučavati ga na pravnim fakultetima na državnim sveučilištima, što je uostalom u mnogim zemljama i slučaj.

 

Spomenuli ste također govor francuskoga predsjednika Emmanuela Macrona nakon požara na pariškoj katedrali Notre-Dame. Nije li taj govor možda, u biti, kapitulacija ekstremnoga laicizma, u smislu da se različiti simbolički slojevi jedne takve katedrale mogu razlikovati, ali ne potpuno odvojiti, kao što nije moguće odvojiti različite pripadnosti neke osobe?

Već je prije mnogo vremena u Francuskoj početni laicité de combat, borbeni laicizam, prepustio mjesto laicité apaisée, miroljubivomu, dijaloškomu laicizmu, kao što pokazuje tragični požar na katedrali Notre Dame, koja je vjerski simbol, ali je također poprimila značenje nacionalnoga simbola zajedničkoga i vjernicima i onima koji ne vjeruju. Uistinu, koliko god Francuska energično branila sekularnost javnoga prostora, Notre-Dame je potresla srca svih Francuza i cijeloga svijeta jer osim svojega nesumnjivo vjerskoga značenja koje ima kao bogoštovno zdanje, ona je imala i ima značenje povijesnoga i umjetničkoga simbola, simbola Francuske i Europe, do te mjere da je antonomastički povezana s predodžbom o Parizu i Francuskoj. Jer predsjednik Macron je rekao: »Ona je naša povijest, naša književnost, naša imaginacija; mjesto na kojem smo slavili završetak epidemija, ratova, naše oslobođenje, ona je epicentar našega života.«

Među slučajevima koje ste spomenuli pozornost privlači slučaj »Shurleff v. Boston«, u kojem je američki Vrhovni sud jednoglasno presudio da su gradske vlasti Bostona prekršile pravo na slobodu govora kršćanske skupine ne dopustivši joj u sklopu humanitarne priredbe izvjesiti zastavu s kršćanskim simbolima na gradsku vijećnicu, što se inače dopušta drugim skupinama u sličnim prigodama. Slučaj donekle podsjeća na nedavnu situaciju kod nas u Zagrebu, gdje su se u malenom razdoblju održale dvije manifestacije koje po sebi nisu vjerske, ali su neizravno povezane s religijom: Hod za život i »Gay Pride«. Gradske su vlasti prvoj manifestaciji uskratile vješanje zastava na javnim prostorima, a drugoj dopustile. Slučaj je dobio sudski epilog. Možete li načelno nešto reći o sličnim slučajevima?

Nisu mi poznate pojedinosti toga slučaja, no čini se da nije riječ o vjerskim simbolima pa se čitava stvar postavlja nešto drugačije. Općenito bi, međutim, zabranjivanje vjerskih simbola u javnom prostoru imalo za posljedicu cenzuriranje, a s vremenom i ukidanje svakoga društvenoga i javnoga očitovanja religije, kao što su, primjerice, vjerska slavlja na ustoličenjima careva, kraljeva i predsjednika republika, ili prisutnost vjerskih simbola, primjerice Biblije ili drugih svetih tekstova, na takvim slavljima koja se održavaju u mnogim zemljama svijeta.

»Zabranjivanje vjerskih simbola u javnom prostoru imalo bi za posljedicu cenzuriranje, a s vremenom i ukidanje svakoga društvenoga i javnoga očitovanja religije, kao što su, primjerice, vjerska slavlja na ustoličenjima careva, kraljeva i predsjednika republika…«

Stradala bi i prisutnost križeva ili drugih vjerskih simbola na nacionalnim zastavama mnogih europskih i svjetskih država jer bi se moralo pretpostaviti da ti simboli krše načelo građanske pripadnosti onih u tim zemljama koji ne pripadaju religiji na koju asocira simbol na zastavi, i tako dalje…

Činitelj koji svakako pitanje vjerskih simbola i općenito religije u javnom prostoru čini još složenijim jest sve veća prisutnost islama. Tema je široka, no možete li ipak o tome nešto reći?

Općenito govoreći, ne postoji jedinstveno usmjerenje. Ima zemalja koje su, primjerice, u školama i na radnim mjestima u javnom sektoru, uz predviđenu mogućnost da to vrijedi i za privatni sektor, zabranile islamski veo. Druge su pak zemlje prilagodile uniforme, studentske, policijske ili općenito radne, primjerice u tvrtkama koje se bave prijevozom, kako bi primile studentice ili zaposlenice muslimanke omogućivši im nošenje vela.

Uzme li se u cjelini pregled koji ste iznijeli u Zagrebu, stječe se dojam da sudske instance na neki način pokušavaju pomiriti suprotstavljene strane dajući razumna obrazloženja presuda koje donose. Uzmimo za primjer glasoviti slučaj Lautsi protiv Italije, u kojem je Europski sud za ljudska prava na kraju ipak zaštitio tradiciju zemalja u kojima je običaj postavljati raspelo u školskim učionicama. Čini se da načelno postoje dva rješenja: ili zabraniti sve simbole sa svjetonazorskim značenjem te tako na neki način u javnosti prikriti sve identitete; ili pak tražiti rješenje da se svi mogu izraziti i preko svojih simbola, zaštitivši ujedno toleranciju i poštovanje svih prema svima…

Europski sud za ljudska prava i ustavni sudovi, a u posljednje vrijeme i odluke američkoga Vrhovnoga suda u slučajevima »Salazar vs. Buono« i »American Legion vs. American Humanist Association« (pitanje križeva davno podignutih na javnom zemljištu koji prema obje odluke suda mogu tamo biti jer njima država ne promiče kršćansku vjeru, nap. Da. G.) idu u ovom posljednjem smjeru. Neki uistinu smatraju da bi bilo bolje postaviti bijeli zid, koji nikada nije prazan za one koji razlog vlastite vjere pronalaze u sebi i nemaju potrebu za predmetima koji bi ih podsjećali na njezin smisao. Međutim, kao što je napisala bivša predsjednica Talijanskoga ustavnoga suda Marta Cartabia, »uklanjanje svih vjerskih simbola bilo bi samo prividno rješenje koje bi svima jamčilo poštovanje«. »Ono zapravo nije ništa manje ‘militantno’ od opredjeljenja da se izloži jedan ili više simbola, jer cijena nastojanja da se nikoga ne povrijedi jest potiskivanje pluralizma smještajući ga u privatnu sferu te zapravo namećući ateističko viđenje institucija. Stoga bi prividna neutralnost javnih ustanova prikrila vrlo konkretan ‘Weltanschauung’ (svjetonazor): onaj po kojem religijski fenomen ne može ući u javnu sferu.«

Biografija Prof. dr. Stefano Testa Bappenheim rođen je 14. srpnja 1974. Visokoškolsko obrazovanje zaključio je diplomom iz prava na Sveučilištu u Camerinu, ocijenjenom sa »summa cum laude«. Najvišom je ocjenom ocijenjen i doktorat iz kanonskoga prava na Sveučilištu u Parizu VI. Bio je korisnik europske stipendije Marije Curie za postdoktorsko usavršavanje. Osim kanonskoga prava stručnjak je i za islamsko pravo, a poseban mu je znanstveni interes vezan uz odnos religije, društva i države. Uz više knjiga i sudjelovanja na međunarodnim simpozijima, autor je više od stotinu znanstvenih radova na talijanskom, francuskom i njemačkom jeziku.