NA LOKACIJI CRKVE IZ 11. STOLJEĆA Crkva sv. Lovre u Lukoranu

Na otoku Ugljanu (9)

Snimio: Z. Galić | Crkva sv. Lovre na groblju u Lukoranu

U Lukoranu, mjestu koje se smjestilo iznad istoimene uvale i u njoj (Veli Lukoran) te na sjeveroistočnom dijelu uvale Sutomišćica (Mali Lukoran), nalazi se lokalitet »crkvina« na kojem su ostatci crkve tlocrta nepravilnoga pravokutnika s četvrtastim svetištem. Možda je to prva crkva iz g. 1068. (godina je upisana na podnožju raspela kod ulaza u groblje), koja se spominje u buli pape Inocenta II. iz g. 1195. na posjedu zadarskih benediktinaca u Lukoranu. Ona bi prema toj godini bila najstarija crkva na otoku. Župa sv. Lovre ima prvi spomen g. 1075. Jedanaesto je stoljeće vrijeme prvih naseljavanja Hrvata na mjesta na kojima su se nalazili ostatci grobova i građevina iz razdoblja rimske vladavine.

Grobljanska srednjovjekovna crkva sv. Lovre izgrađena je u 15. st. (9,55 x 6,25 m) sa svetištem, proširena je g. 1632. (tekst na glagoljici u podnožju dvostrane preslice s imenom don Petra Sikirića i rimskim znakovima za godinu) s novim bočnim zidom na jugu dimenzija je 12,60 x 6,65 m i četvrtastom apsidom svetišta 5,50 x 2,25 m. Glavni oltar, na kojem je svetohranište, posvećen je sv. Lovri, a o njemu se brinula Bratovština sv. Sakramenta. Na novom baroknom pročelju zadržana su stara vrata koja su proširenjem smještena asimetrično prema sjeveru. Iznad njih je prazna polukružna luneta, a na bočnim zidovima crkve i svetišta po dva mala prozora sa svake strane. Na južnoj strani su bočna vrata. U svetište se, kao i u drugim baroknim izvedbama, ulazi sa strane glavnoga oltara.

Godine 1860. grom i požar znatno su oštetili crkvu koja je do te godine bila župna, a tada je župna crkva bila crkvica Presvetoga Trojstva do izgradnje nove župne crkve sv. Lovre g. 1877. na novoj lokaciji. Barokni oltari iz zapaljene crkve su spašeni, ali izgorjele su sve slike. Sve do g. 2000. grobljanska je crkva bila zapuštena, bez krova s uništenom unutrašnjošću. Zahvaljujući obnovi za župnika Šime Sturnela, ona se ponovno nalazi u funkciji.