KARDINAL JOSÉ TOLENTINO CALAÇA DE MENDONÇA, BIBLIOTEKAR I ARHIVAR SVETE RIMSKE CRKVE Sv. Jeronim uzor je »prevođenja« vjere u svakodnevicu

Snimila: S. Burilović Crnov | Kardinal José Tolentino Calaça de Mendonça

Od rođenja je vičan gledanju crte koja spaja zemaljski horizont s nebeskim svodom. Rođen je 1965. godine na Madeiri, portugalskom otoku u atlantskim prostranstvima, a prve je godine života proveo u lučkim gradovima u Angoli; otac mu je bio ribar. S devet se godina vratio na Madeiru, gdje su sazrela dva lica njegova životnoga poziva: svećeništvo te književnost i poezija. Kao mlad svećenik otišao je u portugalsku prijestolnicu, stekao doktorat iz biblijskih znanosti, a kao svećenik i bibličar ne prestaje se baviti književnom praksom i teorijom. S vremenom ga počinju nazivati jednim od najoriginalnijih glasova moderne portugalske književnosti i katoličkim intelektualcem. Riječ je o kardinalu Joséu Tolentinu Calaçi de Mendonçi, bibliotekaru i arhivaru Svete rimske Crkve, koji predstavlja univerzalnu Crkvu na proslavi 1600. godišnjice smrti sv. Jeronima u Splitu i Solinu. Zacijelo je, uz prst Providnosti, netom naznačeni dobar glas presudio da svećenik i pjesnik bude izabran za voditelja duhovnih vježba za Papu i Rimsku kuriju u korizmi 2018. godine. Već u istoj godini papa Franjo imenovao je de Mendonçu na spomenutu dužnost, uz koju je vezan nadbiskupski naslov i biskupska služba, a na konzistoriju 5. listopada 2019. kreirao ga je kardinalom. Kardinal de Mendonça spremno se odazvao pozivu da prije svojega boravka u Hrvatskoj dade intervju za Glas Koncila. 

Čuvanje dvotisućljetnoga kršćanskoga blaga 
Uzoriti, poželjevši Vam dobrodošlicu u Hrvatskoj, započinjemo s pitanjem za koje se nadamo da nije odveć indiskretno: Treba li činjenicu da upravo Vi predstavljate univerzalnu Crkvu ovdje u Splitu i Solinu zahvaliti vašoj duhovnoj povezanosti sa sv. Jeronimom ili nekim drugim čimbenicima?

KARDINAL DE MENDONÇA: Kad mi je mons. Marin Barišić, nadbiskup splitsko-makarski, uputio poziv da sudjelujem u slavljima u povodu 1600. godišnjice smrti sv. Jeronima, zapravo me pitao jesam li po formaciji bibličar. Zacijelo je to bio jedan od kriterija. Drugi razlog, možda i značajniji, jest poslanje koje mi je povjerio Sveti Otac, da budem arhivar i bibliotekar Svete rimske Crkve, sa zadaćom da pratim dvije institucije koje čuvaju kršćanska povijesna, kulturna i misaona blaga kroz ova dva tisućljeća.

U najavi Vašega predavanja o sv. Jeronimu, u Splitu, rečeno je da ćete objaviti neke novine o njegovu životu i djelu, zasnovane na istraživanjima u Vatikanu. Budući da naš tjednik izlazi dan nakon Vašega izlaganja, ne će biti prerano ako nam nešto o tome kažete…

KARDINAL DE MENDONÇA: Moj se doprinos usredotočuje na odnos između spomena na sv. Jeronima i papinske Biblioteke, objašnjavajući na koji se način čuva taj spomen, bilo literarni bilo ikonografski. Mogu reći da, osim gotovo 200 manuskripata koji daju svjedočanstvo o Vulgati, Vatikanska apostolska biblioteka posjeduje, barem samo u jednom drugom bloku, niz od 68 manuskripata s njegovim djelima. Ta upečatljiva količina jasno govori o važnosti sv. Jeronima u povijesti Crkve.

Važnost prijevoda kao kulturnoga posredništva
Slažete li se da je sv. Jeronim jedna od najzanimljivijih, možda i najkompleksnijih osoba u povijesti Crkve, čovjek nemirna duha, tražitelj? Kao takav mogao bi biti vrlo blizak suvremenomu čovjeku…
»Temeljni izazov, o kojem nam Jeronim na poseban način govori, svakako je potreba za prevođenjem. Moramo naučiti nove načine na koje ljudi govore, kao što je to on učinio u svojem vremenu. Potrebni su nam kulturni posrednici i ljudi koji će prevesti kršćansko iskustvo u našu složenu svakidašnjicu.«

KARDINAL DE MENDONÇA: Jeronim je neiscrpan izvor. Živio je kršćansko iskustvo kao dramu u kojoj je u igri život u njegovoj cjelovitosti, sa strašću i emocijama, s genijalnošću i potpunim predanjem. On je bez sumnje veliki tumač kršćanstva, koje ne može živjeti bez hrane Božje riječi. No Jeronim je bio i vizionar jer je prije mnogih drugih shvatio važnost prijevoda kao kulturnoga posredništva koje je nužno za širenje evanđelja.

Koji su obrisi njegova života i djela posebno znakoviti za današnju Crkvu?

KARDINAL DE MENDONÇA: Papa Franjo nas često podsjeća da danas ne živimo u epohi promjene, nego u promjeni epohe te da prilike koje danas proživljavamo postavljaju pred nas nove izazove. Temeljni izazov, o kojem nam Jeronim na poseban način govori, svakako je potreba za prevođenjem. Moramo naučiti nove načine na koje ljudi govore, kao što je to on učinio u svojem vremenu. Potrebni su nam kulturni posrednici i ljudi koji će prevesti kršćansko iskustvo u našu složenu svakidašnjicu.

Kršćanstvo je Europljanima »nužni sugovornik«
Sveto je pismo – konkretno, čitano, razmatrano i životom svjedočeno – europski čovjek, ili barem velika većina intelektualaca koji su razumjeli latinski, stoljećima susretao upravo kroz prijevod koji je napravio sv. Jeronim, Vulgatu. Ona nas podsjeća na kršćanske korijene Europe. No čini se da glavnoj struji europskih elita ti korijeni malo znače. Kako to današnja Crkva mora naviještati Božju riječ da bude razumljivija, možda i prihvatljivija suvremenomu europskomu čovjeku? Je li u tom pogledu 1600. godišnjica smrti sv. Jeronima dovoljno iskorištena?

KARDINAL DE MENDONÇA: Danas je nužno ustrajati na kulturnom dijalogu. Taj dijalog valja gajiti s radošću i kreativno, kao što i dolikuje svakomu iskrenomu dijalogu. Biblija je, primjerice, veliki kodni zapis za umjetnost, za književnost i za misao koju je Zapad stvorio. Ne razumijemo slikarstvo, ne možemo dešifrirati velike europske romane, ne možemo dubinski shvatiti naše velike filozofe i umjetnike ako ih ne stavimo u odnos s kršćanskom baštinom. To je jednostavno činjenica. Kršćanstvo je nužni sugovornik kako bi Europljani razumjeli sami sebe. Primjer sv. Jeronima u tom je pogledu poziv na odgovornost i nadahnuće jer je upravo on bio strastveni i mjerodavni kulturni posrednik.

Prigrliti ljepotu kao put evangelizacije
Kratki pogled na Vaš životopis otkriva da je upravo kultura jedno od Vaših omiljenih područja. Često se čuje da se u određenom trenutku povijesti dogodio dubok lom između Crkve i svijeta kulture u užem smislu riječi, tj. umjetnosti. Smatrate li da je taj lom uistinu tako dubok? Je li ga moguće nekako prevladati budući da je ljepota povlašteni put evanđelja? Tim više što, s druge strane, često ima tako malo ljepote u suvremenom svijetu u kojem prevladava funkcionalistička i tehnokratska paradigma…

KARDINAL DE MENDONÇA: Ako se Božje otajstvo sriče triptihom Istina, Dobrota i Ljepota, to znači da ova posljednja u sebi sadrži intimni polog koji daje supstanciju našoj vjeri. Bez Ljepote kršćansko iskustvo ostaje nepotpuno jer je Bog Ljepota, sjaj, slava. Kršćanstvo je drhtaj beskrajnoga, strast za apsolutnim, epifanija ljepote koja nas nadilazi. U govoru koji je označio novo razdoblje u odnosu Crkve prema umjetničkomu svijetu papa Pavao VI. je rekao: »Mi vas trebamo. Našoj je službi potrebna vaša suradnja. Jer, kao što znate, naša je služba propovijedati, učiniti dostupnim i razumljivim, štoviše potresno privlačnim, svijet duha, nevidljivo, neizrecivo, Boga. A u tome ste vi učitelji.« Papa Franjo se vratio toj poruci, podsjetivši nas da je »ljepota najizvrsniji put da bi se pristupilo vjeri, više negoli mnoštvo riječi i ideja, jer joj je način djelovanja isti kao i vjeri«. Uistinu, pitanje ljepote apsolutno je središnje pitanje ne samo za ljudsko, nego i za kršćansko iskustvo. Zato je tako važno da se ljepota prigrli kao put evangelizacije.

Bi li se moglo, naravno metaforički, dati sv. Jeronimu da govori danas, u zbunjujućim prilikama koje su uvjetovane koronavirusom i borbom protiv njegova širenja, koja je pokrenula polemike i unutar Crkve?

KARDINAL DE MENDONÇA: Papa Franjo nam pomaže shvatiti da se ne možemo (ili ne smijemo) vraćati unazad, nego smo pozvani sanjati novi svijet, naučivši pouku od ove vrlo teške pandemije. Novi svijet treba, dakle, graditi s novim životnim stilovima, novim ekološkim i okolišnim opredjeljenjima, s novim modelima pravednosti koja će prevladati sablazan nejednakosti i siromaštva. Kao i u Jeronimovo vrijeme, i danas su nam potrebne ruke koje će poduprijeti dušu svijeta.

Tri zadaće vatikanskoga arhiva
Na čelu ste dvaju vrlo zanimljivih dikasterija, Vatikanskoga apostolskoga arhiva i Vatikanske apostolske biblioteke. Možete li vrlo kratko predstaviti dvije institucije, posebno Arhiv budući da je on često obavijen velom tajnovitosti, gotovo kao da je riječ o nekom okultnom mjestu…
»Sada je najvažnije da dokumenti govore. Znamo da se to događa samo zahvaljujući metodološki strogu, zrelu i nepristranu proučavanju. Za to su potrebna duga znanstvena vremena, a ne ishitrene senzacionalističke vijesti. (…) Nadamo se da će se to zanimanje istraživača očitovati i u slučaju blaženoga kardinala Stepinca.«

KARDINAL DE MENDONÇA: Upravo kako bi doskočio pogrješnomu tumačenju riječi »secretum« – koja zapravo izvorno znači »privatni« ili »osobni«, a ne da bi iz nekoga razloga bio »tajan« – Sveti je Otac odlučio promijeniti ime središnjega arhiva Svete Stolice, nazvavši ga »apostolskim arhivom« umjesto »tajnim arhivom«. I apostolska biblioteka i arhiv imaju tri zadaće: čuvati povijesni spomen koji se nalazi u tom kolosalnom i dragocjenom odlagalištu knjiga i dokumenata; učiniti ih dostupnima istraživačima iz cijeloga svijeta; služiti Petrovu poslanju na kulturnom polju, za koje znamo da je vrlo važno za izgradnju mira i za dijalog među narodima.

Početkom ožujka Apostolski vatikanski arhiv otvorio je vrata za dokumente nastale za vrijeme pontifikata Pija XII. Zanimanje je u početku bilo vrlo veliko. Kako danas funkcionira Arhiv? Je li se u tom pogledu nešto promijenilo za vrijeme pandemije?

KARDINAL DE MENDONÇA: Kao i sve europske kulturne institucije, za vrijeme »lockdowna« morali smo zatvoriti, ali smo bili među prvima koji su otvorili svoja vrata, već početkom lipnja. Poštujemo naravno sve sanitarne mjere koje sadašnje prilike zahtijevaju, ali nismo stali u tom služenju Crkve, a to je povijesno i kulturno istraživanje.

»Sada je najvažnije da govore dokumenti«
Što očekujete od istraživanja koja se odnose na osobu i pontifikat Pija XII. Vjerujete li da je moguće promijeniti predrasude i paradigme koje su se ustalile u određenim kulturnim, političkim i ideološkim krugovima? Tko može odgovoriti je li papa Pio XII. učinio »dovoljno«, primjerice, za Židove? Kako definirati što je »dovoljno«?

KARDINAL DE MENDONÇA: Kad je najavio otvaranje arhivskih fondova iz pontifikata Pija XII. za konzultaciju, papa Franjo je naglasio da se Crkva ne boji povijesti. Upravo zato stavlja dokumente povjesničarima na raspolaganje. Sada je najvažnije da govore dokumenti. Znamo da se to događa samo zahvaljujući metodološki strogu, zrelu i nepristranu proučavanju. Za to su potrebna duga znanstvena vremena, a ne ishitrene senzacionalističke vijesti.

Prethodno smo pitanje postavili i zato što u Hrvatskoj imamo ne samo sličan problem, nego je on i povezan s pontifikatom i osobom Pija XII. Riječ je o blaženom kardinalu Alojziju Stepincu i kauzi njegove kanonizacije. Znate li ima li posebnoga zanimanja istraživača za blaženoga kardinala Stepinca?

KARDINAL DE MENDONÇA: Prethodni se odgovor također ovdje uklapa. Naša je želja da stručnjaci sada rade svoj istraživački i prosudbeni posao, polazeći od dokumenata koji su sada dostupni. Nadamo se da će se to zanimanje istraživača očitovati i u slučaju blaženoga kardinala Stepinca.