MAJKA U STUPNIKU OKUPLJA SVOJE SINOVE Susretište samoukih i akademskih umjetnika

Samoborsko-jastrebarskim krajem (79) Kapela Majke Božje Lauretanske u Stupniku (II)

Snimio: Z. Galić | Kapela Majke Božje Lauretanske u Stupniku

Trijumfalni luk u kapeli Majke Božje Loretske na stupničkom groblju dijeli suženo svetište od lađe crkve za boravak vjernika. Lađa kapele podijeljena je travejima i ojačana završnom galerijom te pjevalištem na stupovima iznad ulaza u crkvu. Na galeriji je postavljen triptih, dio prednjega dijela nekadašnje oltarne menze iz župne crkve sv. Ivana Nepomuka. Pretpostavlja se da je njegov autor onaj koji je izradio Božji grob u crkvi sv. Margarete u Dobravi kraj Gradeca.

Nekoliko bočnih prozora u lađi i svetištu zatvoreno je vitrajima 2021. godine, koji su dar župljana, a izradio ih je akademski slikar Robert Mijalić. Na njima su prikazi Marijina života s Isusom. Glavni je oltar ispunjen ukrasnim stupovima i okolnom rezbarijom baroknih forma. U njegovu je središtu niša s odjevenim kipom Majke Marije s Djetetom (Gospe Lauretanske) te fotoprintovi s četiri kipa svetaca u pokrajnjim nišama. Oni su zamjena za otuđene kipove, a snimljeni su u gornjostubičkoj crkvi sv. Jurja. Na atici oltara je slika Boga Oca i Krista. Pokraj križnoga puta iz g. 1998., koji je izradio i poklonio samouki domaći slikar Stipe Mandir te dva drvena oltarića u sredini lađe, prostor u unutrašnjosti je ispunjen slikama s prikazom sv. Jurja, sv. Barbare, sv. Ivana Nepomuka, Poklonstva kraljeva i slikom Marije s malim Isusom i sv. Ivanom Krstiteljem. Drveni oltarići sv. Ane i sv. Katarine iz 19. st. nalazili su se na vrhovima pokrajnjih oltara u crkvi sv. Benedikta u Stupniku, gdje su bili naknadno postavljeni i nisu im pripadali te su premješteni u kapelu Majke Božje Lauretanske.

Zahvaljujući obnovama i stalnim zahvatima na sakralnim objektima u župi, sve crkve i kapele u odličnom su stanju. Župna je crkva obnavljana g. 1856. (krov i gospodarske zgrade), g. 1874. glavni oltar, g. 1877. povećane su orgulje, g. 1993. slike i zidovi, a nakon potresa g. 1880. te nakon novoga potresa g. 2021./2022. zahvati koji su u tijeku na cijeloj zgradi i unutrašnjosti.

Mise su subotom u 8 sati.